6Dl

6Dl

Loko­mo­tywa 6Dl to pierw­sza loko­mo­tywa serii SM42 zmo­der­ni­zo­wana do wer­sji dwu­agre­ga­to­wej. Oparta o spraw­dzone roz­wią­za­nia tech­niczne i funk­cjo­nalne zasto­so­wane wcze­śniej w loko­mo­ty­wach typu 6Dg i 18D,  przy­sto­so­wana została dodat­kowo do zasi­la­nia składu pociągu w ener­gię elek­tryczną. 6DI to rów­nież pierw­sza loko­mo­tywa moder­ni­zo­wana przez NEWAG S.A., w któ­rej zabu­do­wano zde­rzaki pochła­nia­jące ener­gię zderzeniową.

Moder­ni­za­cja polega na budo­wie cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia na dotych­cza­so­wej ostoi, przy jed­no­cze­snym wyko­rzy­sta­niu wóz­ków i  zbior­ni­ków paliwa, które w pro­ce­sie prze­bu­dowy prze­cho­dzą naprawę główną połą­czoną z moder­ni­za­cją.
W pojeź­dzie zasto­so­wano dwa wyso­ko­prężne sil­niki spa­li­nowe CATERPILLAR typu C18 o mocy 563 kW połą­czone poprzez sprzę­gło ela­styczne z zespo­łami prąd­nic syn­chro­nicz­nych. Każdy z agre­ga­tów, ukła­dem dolo­to­wym i wyde­cho­wym, zabu­do­wany jest na wspól­nej, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej ramie wspar­tej na ostoi. W ukła­dach wyde­cho­wych sil­ni­ków zasto­so­wano fil­try czą­stek sta­łych typu DOC.

Zabu­do­wane agre­gaty prą­do­twór­cze mogą pra­co­wać w dwóch kon­fi­gu­ra­cjach: pierw­sza wyko­rzy­stuje moc oby­dwu sil­ni­ków do celów trak­cyj­nych, druga pozwala na wyko­rzy­sta­nie mocy jed­nego z agre­ga­tów do celów trak­cyj­nych, a dru­giego do zasi­la­nia wagonów.

Skład pociągu zasi­lany jest w ener­gię elek­tryczną dzięki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej prze­twor­nicy, zabu­do­wa­nej na pomo­ście loko­mo­tywy w kon­te­ne­rze przed kabiną. Na czo­łow­ni­cach znaj­dują się gniazda zgodne z kartą UIC 522.

Roz­rusz­nik zasi­lany z układu super­kon­den­sa­tora zapew­nia poprawny roz­ruch sil­nika, przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu ilo­ści ogniw aku­mu­la­to­rów oraz obcią­ża­nia samych ogniw prą­dem roz­ru­cho­wym.
W loko­mo­ty­wie 6Dl po raz pierw­szy zasto­so­wano elek­tryczne napędy wen­ty­la­to­rów chłod­nic sil­ni­ków spa­li­no­wych. Sil­niki wen­ty­la­to­rów chłod­nic oraz sil­niki napędu urzą­dzeń pomoc­ni­czych zasi­lane są przez falow­niki.
Loko­mo­tywy wypo­sa­żone są w nowo­cze­sny układ hamul­cowy wyko­rzy­stu­jący dwie sprę­żarki śrubowe, zin­te­gro­waną tablicę pneu­ma­tyczną oraz sprę­ży­nowy hamu­lec postojowy.

Pro­jek­tanci pojazdu dużą uwagę zwró­cili na roz­wią­za­nia funk­cjo­nalne i wzor­ni­cze. Zapro­jek­to­wano nowo­cze­sną bryłę pojazdu z czo­łami wyko­na­nymi z two­rzywa sztucz­nego. W kabi­nie, która umiesz­czona jest w cen­tral­nej czę­ści  loko­mo­tywy zabu­do­wane zostały dwa ergo­no­miczne pul­pity maszy­ni­sty. Wnę­trze kabiny wraz ze sta­no­wi­skami maszy­ni­sty wyło­żone jest este­tycz­nymi pane­lami z mato­wych two­rzyw kom­po­zy­to­wych. Kabina wypo­sa­żona jest w kli­ma­ty­za­cję, wydajne ogrze­wa­nie, oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED, płytę grzew­czą, lodówkę, umy­walkę z cie­płą wodą itp.

Sze­ro­kie drzwi zabu­do­wane w ścia­nach czo­ło­wych kabiny pro­wa­dzą na pomo­sty. Obni­żone prze­działy maszy­nowe oraz pano­ra­miczne szyby czo­łowe zapew­niają bar­dzo dobrą widocz­ność i odpo­wia­dają naj­no­wo­cze­śniej­szym świa­to­wym roz­wią­za­niom.
Dodat­kowo loko­mo­tywy wypo­sa­żone zostały w cyfrowy sys­tem moni­to­ringu. Dwie kamery zamon­to­wane na czo­łach oraz dwie w kabi­nie zwięk­szają pole widze­nia szlaku i znacz­nie uła­twiają prace manew­rową (widocz­ność sprzę­gów). Obraz  z kamer jest reje­stro­wany.
Loko­mo­tywy 6Dl dopusz­czone są do jed­no­oso­bo­wej obsługi trakcyjnej.

Nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasilania:

 • mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie lokomotywy
 • dia­gno­styka pokła­dowa na panelu operatorskim
 • dwa zespoły prąd­nic synchronicznych
 • prze­kład­nia AC/DCukład zasi­la­nia wago­nów w ener­gię elektryczną
 • falow­niki do zasi­la­nia sil­ni­ków urzą­dzeń pomocniczych
 • sil­niki trak­cyjne LSa 430 zasi­lane z pro­stow­ni­ków trak­cyj­nych wyko­na­nych w tech­no­lo­gii IGBT
 • magi­strala komu­ni­ka­cyjna CAN
 • super­kon­den­sa­tor roz­ru­chowy sil­ni­ków spalinowych

Wysoki kom­fort pracy maszynisty:

 • zwięk­szona powierzch­nia użyt­kowa kabiny
 • dwa ergo­no­miczne pul­pity maszynisty
 • doty­kowy panel dia­gno­styczny LCD, wyświe­tla­jący para­me­try pracy poszcze­gól­nych zespo­łów lokomotywy
 • pręd­ko­ścio­mierz elek­tro­niczny z reje­stra­to­rem zdarzeń
 • zwięk­szona widocz­ność dzięki szy­bom pano­ra­micz­nym i niskim prze­dzia­łom maszy­no­wym oraz sys­te­mowi moni­to­ringu wizyj­nego z pod­glą­dem na ekra­nie pulpitowym
 • kli­ma­ty­za­cja kabiny, wydajne ogrze­wa­nie i szyby elektrogrzejne
 • wypo­sa­że­nie socjalne (lodówka, kuchenka, scho­wek, śmiet­niczka, umy­walka z cie­płą wodą)
 • kabina posa­do­wiona na ostoi poprzez ele­menty meta­lowo gumowe redu­ku­jące drgania
 • kom­for­towe fotele zamo­co­wane na pro­wad­ni­cach do ścian bocz­nych, umoż­li­wia­jące zło­że­nie i scho­wa­nie ich pod pul­pit w celu zwięk­sze­nia prze­strzeni w kabinie
 • sze­ro­kie drzwi zewnętrzne w ścia­nach czo­ło­wych kabiny – wej­ście z pomostów

Pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści i bez­pie­czeń­stwa lokomotywy:

 • zmniej­sze­nie zuży­cia paliwa i oleju silnikowego
 • zwięk­szona nie­za­wod­ność i obni­żone koszty eksploatacji
 • kom­for­towe warunki pracy per­so­nelu obsługującego
 • popra­wione para­me­try trak­cyjne lokomotywy
 • moż­li­wość zasi­la­nia wago­nów w ener­gie elektryczną
 • moż­li­wość zasi­la­nia loko­mo­tywy z zewnętrz­nej sieci energetycznej
 • zde­rzaki pochła­nia­jące ener­gię zde­rze­niowa typu „crash”
 • moż­li­wość kon­fi­gu­ra­cji pracy agre­ga­tów prądotwórczych

Tech­no­lo­gie przy­ja­zne środowisku

Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­nicz­nych w tym sil­ni­ków spa­li­no­wych speł­nia­ją­cych normę emi­sji spa­lin Stage IIIB (obo­wią­zu­jącą od 2012r.) wpły­nęło na ogra­ni­cze­nie emi­sji zanie­czysz­czeń do środowiska.