311D

311D

Od roku 2007 loko­mo­tywy spa­li­nowe typu 311D oraz 311Da (przy­sto­so­wane do jazdy po sze­ro­kim torze 1520 mm) są efek­tem współ­pracy pomię­dzy Spółką NEWAG i ame­ry­kań­skim kon­cer­nem Gene­ral Elec­tric (GE).

Wybór NEWAG na koope­ranta w zakre­sie moder­ni­za­cji loko­mo­tyw na rynek euro­pej­ski był kon­se­kwen­cją trzy­let­nich nego­cja­cji i pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji sądec­kiej spółki przez ame­ry­kań­skiego partnera. Od 2007 r. NEWAG S.A. wyko­nał kil­ka­dzie­siąt moder­ni­za­cji tego typu. Spalinowa loko­mo­tywa towa­rowa typu 311D/311Da powstała w wyniku grun­tow­nej moder­ni­za­cji loko­mo­tywy pro­duk­cji rosyj­skiej typu M62, zna­nej na pol­skim rynku kole­jo­wym pod ozna­cze­niem ST44.

Pod­sta­wo­wym zakre­sem moder­ni­za­cji loko­mo­tywy jest zabu­dowa zin­te­gro­wa­nego modułu napę­do­wego (sil­nik, prąd­nica, sprę­żarka, układ chło­dze­nia), który w cało­ści zmon­to­wany dostar­czany jest przez Gene­ral Elec­tric. Pod­wo­zie sta­nowi spraw­dzona eks­plo­ata­cyj­nie kon­struk­cja loko­mo­tyw ST44 pod­dana napra­wia głów­nej. Wyko­rzy­stano ory­gi­nalne sil­niki trak­cyjne ED118, po moder­ni­za­cji i pod­nie­sie­niu klasy izo­la­cji do poziomu H. Loko­mo­tywa posiada układ hamulca pneu­ma­tycz­nego typu Oer­li­kon. Została wypo­sa­żona w nowe kabiny maszy­ni­sty speł­nia­jące warunki ergo­no­mii i wyso­kiego kom­fortu pracy maszy­ni­sty. Nowo­cze­sne mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie loko­mo­tywy umoż­li­wia mak­sy­malne wyko­rzy­sta­nie jej wła­ści­wo­ści trakcyjnych.

Sys­temy elektryczne:

 • prąd­nica główna i pomoc­ni­cza to maszyny syn­chro­niczne prądu przemiennego
 • pro­stow­nik trak­cyjny prądu prze­mien­nego w tech­no­lo­gii IGBT
 • mikro­pro­ce­so­rowy ste­row­nik loko­mo­tywy BrightStar™

Pod­nie­sie­nie ergo­no­mii pracy maszy­ni­sty w kabinie:

 • nowe pul­pity maszynisty
 • kli­ma­ty­za­cja kabiny maszynisty
 • ogrze­wana szyba czołowa
 • szyb­ko­ścio­mierz elek­tro­niczny z reje­stra­to­rem zdarzeń
 • kuchenka i umy­walka w kabi­nie maszynisty

Pod­nie­sie­nie funkcjonalności:

 • zwięk­sze­nie mocy trak­cyj­nej loko­mo­tywy do 2133 KW
 • poprawa para­me­trów trak­cyj­nych dzięki ste­ro­wa­niu mikro­pro­ce­so­ro­wemu i sku­tecz­nemu ukła­dowi przeciwpoślizgowemu
 • zmniej­sze­nie zuży­cia paliwa i oleju silnikowego
 • zmniej­sze­nie emi­sji zanie­czysz­czeń do atmosfery
 • nowo­cze­sny wygląd lokomotywy