220/1M

220/1M

Spa­li­nowe Zespoły Trak­cyjne serii 220M i 221M to odpo­wied­nio dwu­czło­nowe i trój­czło­nowe jed­nostki pasa­żer­skie, które pro­du­ku­jemy od 2010 roku. Prze­zna­czone są do obsługi połą­czeń w ruchu pod­miej­skim i dale­ko­bież­nym. Pojazdy są nisko­po­dło­gowe, jed­no­prze­strzenne, bez­prze­dzia­łowe wypo­sa­żone m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej.

Spa­li­nowe Zespoły Trak­cyjne 220 i 221M wypro­du­ko­wane zostały na zamó­wie­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Pomor­skiego, UMW Lubu­skiego, UMW Opol­skiego, Kolei Śląskich i Prze­wo­zów Regionalnych.

Pudło pojazdu two­rzy samo­no­śna kon­struk­cja zamknięta, oparta na wóz­kach dwu­osio­wych — dwóch wóz­kach napę­do­wych i jed­nym wózku tocz­nym typu Jacobsa. W pojaz­dach zasto­so­wano nowo­cze­sne wózki posia­da­jące dwu­stop­niowe usprę­ży­no­wa­nie, gdzie usprę­ży­no­wa­nie II stop­nia sta­no­wią poduszki pneu­ma­tyczne, co redu­kuje poziom hałasu i zapew­nia wysoki kom­fort jazdy. Napęd pojazdu sta­no­wią dwa zin­te­gro­wane moduły napę­dowe skła­da­jące się z sil­nika i hydrau­licz­nej skrzyni prze­kła­dnio­wej sta­no­wią­cej Power­Pack. W zależ­no­ści od potrzeb, spa­li­nowy zespół trak­cyjny 220M można eks­plo­ato­wać  w trak­cji wie­lo­krot­nej (do trzech pojaz­dów), a dzięki zasto­so­wa­niu kla­sycz­nych sprzę­gów śrubo­wych jed­nostki te mogą kur­so­wać rów­nież z dołą­czo­nym typo­wym wago­nem osobowym.

Cechy użytkowe:

 • Moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 120 km/h
 • Nowo­cze­sny i atrak­cyjny design pojazdu
 • Wyso­kość pod­łogi umoż­li­wia­jąca łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie rów­nież oso­bom o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się
 • Wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi zawieszenia
 • Niski poziom hałasu

Przedział pasażerski:

 • Pojazd jed­no­prze­strzenny, bezprzedziałowy
 • Este­tyczne i funk­cjo­nalne wnętrzeNaprze­ciw­le­gły i sze­re­gowy układ miejsc
 • Wan­da­lo­od­porne fotele z wyso­kim oparciem
 • Moni­to­ring wnę­trza pojazdu
 • Kli­ma­ty­za­cja oraz ogrze­wa­nie z auto­ma­tyczną regulacją
 • Toa­leta przy­sto­so­wana dla osób niepełnosprawnych
 • Nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej
 • Drzwi odskokowo-przesuwne umiesz­czone w obsza­rze niskiej podłogi

Kabina maszynisty:

 • Wydzie­lony układ kli­ma­ty­za­cji, nie­za­leżny od prze­działu pasażerskiego
 • Nowo­cze­sne i ergo­no­miczne wnę­trze z pulpitem
 • Kom­for­towy fotel maszynisty