19WE

19WE

Elek­tryczny Zespół Trak­cyjny 19WE to to pierw­szy wypro­du­ko­wany przez NEWAG cał­ko­wi­cie nowy elek­tryczny pojazd pasa­żer­ski. Elek­tryczny zespół trak­cyjny 19WE jest pojaz­dem jed­no­prze­strzen­nym, czte­ro­czło­no­wym, bez­prze­dzia­ło­wym, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, auto­maty bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się, na wóz­kach inwa­lidz­kich – prze­wi­dziano windę, sze­ro­kie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków i rowe­rów. W pojeź­dzie zasto­so­wane zostały nowo­cze­sne wózki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wane i wyko­nane dla tego typu pojazdu. Wózki typu 70RSNa i 70RST posia­dają dwu­stop­niowe usprę­ży­no­wa­nie, z dru­gim stop­niem pneu­ma­tycz­nym, które sku­tecz­nie tłumi drga­nia, zapew­nia­jąc wysoki kom­fort podróżowania.

W zależ­no­ści od potrzeb 19WE jest pro­du­ko­wany w wer­sji cztero – lub sze­ścio­czło­no­wej (20WE). Moż­li­wość kon­fi­gu­ra­cji wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­li­wia eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu pod­miej­skim jak i dale­ko­bież­nym. Dla ruchu dale­ko­bież­nego prze­wi­dziano zabu­dowę toa­let w sys­te­mie zamknię­tym, oraz toa­let przy­sto­so­wa­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

Cechy użyt­kowe:

 • pojazd przeznaczony do obsługi ruchu aglomeracyjnego,
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 160 km/h,
 • atrak­cyjny, aero­dy­na­miczny kształt linii nadwozia,
 • wyso­kość pod­łogi, na jed­nym pozio­mie na całej dłu­go­ści pojazdu, umoż­li­wia łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie, oraz poru­sza­nie się wewnątrz
 • wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi jezdnemu,
 • kli­ma­ty­za­cja oraz ogrze­wa­nie z auto­ma­tyczną regu­la­cją.

Napęd:

 • opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne dzięki zasto­so­wa­niu 8 sil­ni­ków trójfazowych, asynchronicznych roz­miesz­czo­nych w czło­nach skrajnych,
 • dwu­stop­niowe prze­kład­nie trak­cyjne z wałami drą­żo­nymi i sprzę­głami podat­nymi osi,
 • zasto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nego napędu falow­ni­ko­wego dla każ­dego wózka napędowego.

Prze­dział pasażerski:

 • pojazd jed­no­prze­strzenny (zabu­dowa zależna od przeznaczenia pojazdu),
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnętrze,
 • wan­da­lo­od­porne fotele,
 • nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej (roz­gło­sze­niowy oraz tablice świetlne kierunkowe),
 • moni­to­ring wnę­trza pojazdu,zabu­do­wana klimatyzacja,
 • miej­sca dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się,
 • winda umoż­li­wia­jąca wjazd wózkom inwalidzkim.

Kabina maszy­ni­sty:

 • nowo­cze­sne i ergo­no­miczne wnę­trze i pulpit,
 • kli­ma­ty­zo­wane sta­no­wi­sko pracy,
 • kom­for­towy fotel maszy­ni­sty oraz dodat­kowy fotel dla pomocnika