18D

18D

Loko­mo­tywa 18D to druga gene­ra­cja moder­ni­za­cji loko­mo­tyw serii SM42 pro­wa­dzo­nych przez firmę NEWAG S.A.

Moder­ni­za­cja loko­mo­tyw serii SM42 do typu 18D objęła zabu­dowę cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia. Ze sta­rej loko­mo­tywy pozo­stała tylko ostoja, wózki i zbior­niki paliwa. Na loko­mo­ty­wie zasto­so­wano nowo­cze­sny sil­nik spa­li­nowy speł­nia­jący naj­now­szą normę emi­sji spa­lin Stage IIIB o mocy 563kW połą­czony z zespo­łem prąd­nic syn­chro­nicz­nych. Do roz­ru­chu sil­nika zasto­so­wano super­kon­den­sa­tor zasi­lany z bate­rii pokła­do­wych dzięki czemu zapew­niony jest roz­ruch sil­nika nie­za­leż­nie od złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Loko­mo­tywy wypo­sa­żono w nowo­cze­sny sys­tem hamul­cowy ze spre­żarką śrubową i sprę­ży­no­wym hamul­cem posto­jo­wym. Napęd ukła­dów pomoc­ni­czych reali­zują sil­niki asyn­chro­niczne. Pojazd został wypo­sa­żony rów­nież w mikro­pro­ce­so­rowy układ ste­ro­wa­nia, uklad elek­tro­nicz­nego pomiaru paliwa, sys­tem prze­ciw­po­ża­rowy oraz układ GPS.
W ramach prze­bu­dowy loko­mo­tywę wypo­sa­żono w spe­cjalne zde­rzaki z funk­cją “crash”, pochła­nia­jące ener­gię zderzeniową.

Pro­jek­tanci pojazdu dużą wagę przy­wią­zali do roz­wią­zań funk­cjo­nal­nych i wzor­ni­czych.  W kabi­nie wyło­żo­nej mato­wymi pane­lami z two­rzyw kom­po­zy­to­wych, zabu­do­wane zostały dwa ergo­no­miczne pul­pity maszy­ni­sty.  Do dys­po­zy­cji maszy­ni­sty pozo­staje płyta grzew­cza, lodówka, umy­walka i szafka na ubra­nia. Kabina wypo­sa­żona jest w kli­ma­ty­za­cję, wydajne ogrze­wa­nie, oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED. Sze­ro­kie drzwi zabu­do­wane w ścia­nach czo­ło­wych kabiny pro­wa­dzą na pomo­sty. Obni­żone prze­działy maszy­nowe oraz pano­ra­miczne szyby czo­łowe zapew­niają bar­dzo dobrą widocz­ność i odpo­wia­dają naj­no­wo­cze­śniej­szym świa­to­wym rozwiązaniom.

Dodat­kowo loko­mo­tywy wypo­sa­żone zostały w cyfrowy sys­tem moni­to­ringu. Dwie kamery zamon­to­wane na czo­łach oraz dwie w kabi­nie zwięk­szają pole widze­nia szlaku i znacz­nie uła­twiają prace manew­rowe (widocz­ność sprzę­gów). Obraz  z kamer jest reje­stro­wany.
Loko­mo­tywy 18D dopusz­czone są do jed­no­oso­bo­wej obsługi trakcyjnej.

Nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasilania:

 • mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie lokomotywy
 • dia­gno­styka pokła­dowa na panelu operatoroskim
 • zespół prąd­nic synchronicznych
 • prze­kład­nia AC/DC
 • zasob­nik ener­gii do jazdy akumulatorowej
 • falow­niki do zasi­la­nia sil­ni­ków urzą­dzeń pomocniczych
 • sil­niki trak­cyjne LSa 430 zasi­lane z pro­stow­ni­ków trak­cyj­nych wyko­na­nych w tech­no­lo­gii IGBT
 • magi­strala komu­ni­ka­cyjna CAN
 • super­kon­den­sa­tor roz­ru­chowy sil­nika spalinowego

Wysoki kom­fort pracy maszynisty:

 • zwięk­szona powierzch­nia użyt­kowa kabiny
 • dwa ergo­no­miczne pul­pity maszynisty
 • doty­kowy panel dia­gno­styczny LCD, wyświe­tla­jący para­me­try pracy poszcze­gól­nych zespo­łów lokomotywy
 • pręd­ko­ścio­mierz elek­tro­niczny z reje­stra­to­rem zdarzeń
 • zwięk­szona widocz­ność dzięki szy­bom pano­ra­micz­nym i niskim prze­dzia­łom maszy­no­wym oraz sys­te­mowi moni­to­ringu wizyj­nego z pod­glą­dem na ekra­nie pulpitowym
 • kli­ma­ty­za­cja kabiny, wydajne ogrze­wa­nie i szyby elektrogrzejne
 • wypo­sa­że­nie socjalne (lodówka, kuchenka, scho­wek, śmiet­niczka, umy­walka z cie­płą wodą)
 • kabina posa­do­wiona na ostoi poprzez ele­menty meta­lowo gumowe redu­ku­jące drgania
 • kom­for­towy fotel zamo­co­wany na pro­wad­nicy do ściany bocz­nej, umoż­li­wia­jący zło­że­nie i scho­wa­nie go pod pul­pit w celu zwięk­sze­nia prze­strzeni w kabinie
 • sze­ro­kie drzwi zewnętrzne w ścia­nach czo­ło­wych kabiny – wej­ście z pomostów

Pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści i bez­pie­czeń­stwa lokomotywy:

 • zmniej­sze­nie zuży­cia paliwa i oleju silnikowego
 • zwięk­szona nie­za­wod­ność i obni­żone koszty eksploatacji
 • kom­for­towe warunki pracy per­so­nelu obsługującego
 • popra­wione para­me­try trak­cyjne lokomotywy
 • moż­li­wość jazdy manew­ro­wej bez załą­cza­nia sil­nika spalinowego
 • moż­li­wość zasi­la­nia z zewnętrz­nej sieci energetycznej
 • zde­rzaki pochła­nia­jące ener­gię zde­rze­niowa typu „crash”

Tech­no­lo­gie przy­ja­zne środowisku

Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­nicz­nych w tym sil­nika spa­li­no­wego speł­nia­ją­cego normę emi­sji spa­lin Stage IIIB (obo­wią­zu­jącą od 2012r.) wpły­nęło na ogra­ni­cze­nie emi­sji zanie­czysz­czeń do środowiska.