168A

168A

NEWAG S.A. moder­ni­zuje i wyko­nuje naprawy okre­sowe wszyst­kich rodza­jów wago­nów pasa­żer­skich: prze­dzia­ło­wych, bez­prze­dzia­ło­wych, sypial­nych, restau­ra­cyj­nych, baro­wych oraz bez­prze­dzia­ło­wych przy­sto­so­wa­nych i prze­zna­czo­nych dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się.

Moder­ni­za­cja wagonu oso­bo­wego 168A jest przy­kła­dem zasto­so­wa­nia naj­now­szych tren­dów pro­jek­to­wych, z jakimi spo­tkać się można na pol­skich torach. Praw­dzi­wie nowo­cze­sny wygląd prze­strzeni pasa­żer­skiej uzy­skano dzięki zasto­so­wa­niu modu­ło­wych paneli poliestrowo-szklanych. Dys­kretne, dobrze dobrane oświe­tle­nie, ergo­no­miczne fotele, wyci­szone szczelne okna wypo­sa­żone w rolety dzienne i nocne nadały wnę­trzu wagonu ele­gancki i kom­for­towy wygląd.

Pro­jek­tanci nie zapo­mnieli także o zwięk­szo­nej izo­la­cji ścian wagonu co wydat­nie popra­wiło jego para­me­try termiczno-akustyczne. W cza­sie podróży można w ciszy i spo­koju oddać się pracy – fotele wypo­sa­żone zostały w gniazdka elek­tryczne umoż­li­wia­jące pod­łą­cze­nie lap­topa lub tele­fonu komórkowego.

Wagon oso­bowy typu 168 A powstał w wyniku prze­bu­dowy i moder­ni­za­cji w pro­ce­sie naprawy głów­nej, prze­dzia­ło­wego pasa­żer­skiego wagonu tupu 111 A. W wyniku prze­bu­dowy i moder­ni­za­cji uzy­skano beprze­dia­łowy wagon pasa­żer­ski 2 klasy przy­sto­so­wany do prze­wozu osób nie­peł­no­spraw­nych na wóz­kach inwalidzkich

Prze­strzeń pasażerska:

 • nowo­cze­sne, este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze, wyło­żone pane­lami poliestrowo-szklanymi w sys­te­mie modułowym
 • nowo­cze­sne szczelne okna zde­cy­do­wa­nie ogra­ni­cza­jące hałas – znacz­nie popra­wia­jące kom­fort podró­żo­wa­nia – wypo­sa­żone w rolety nocne
 • ergo­no­miczne fotele ze spe­cjal­nych mate­ria­łów o pod­wyż­szo­nej jakości
 • gniazdo elek­tryczne jedno dla dwu­oso­bo­wego fotela, zlo­ka­li­zo­wane pomię­dzy sie­dze­niami, umoż­li­wia­jące pod­łą­cze­nie lap­topa, tele­fonu komór­ko­wego itp.
 • nowo­cze­sne, funk­cjo­nalne i este­tyczne półki baga­żowe z zabu­do­wa­nym oświe­tle­niem indy­wi­du­al­nym miejsc siedzących
 • przy­ja­zne, este­tyczne oświe­tle­nie wnętrza
 • dwa miej­sca przy­sto­so­wane do prze­jazdu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia (na wóz­kach inwalidzkich)

Toa­lety:

 • her­me­tyczny sys­tem zamknięty
 • dwie toa­lety, w tym jedna zgodna z wyma­ga­niami TSI przy­sto­so­wana dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się, wypo­sa­żona w odpo­wied­nie uchwyty, porę­cze, sys­temy alarmowe
 • duża toa­leta dodat­kowo wypo­sa­żona w skła­dany prze­wi­jak dla niemowląt
 • umy­walki oraz miski toa­le­towe ze stali nierdzewnej
 • sys­tem zabez­pie­cza­jący przed zama­rza­niem insta­la­cji wodnej
 • este­tyczne wyło­że­nia ścian i sufi­tów, wyko­nane z two­rzyw poliestrowo-szklanych, uła­twia­jące utrzy­ma­nie czystości
 • auto­ma­tyczny spust wody i osu­sza­nia insta­la­cji WC

Cechy użyt­kowe:

 • wagon prze­zna­czony do ruchu kra­jo­wego w prze­wo­zach kwa­li­fi­ko­wa­nych IC
 • nowy układ ogrze­wa­nia nawiew­nego i klimatyzacji,
 • nowo­cze­sny układ zasi­la­nia z wyko­rzy­sta­niem wie­lo­na­pię­cio­wej prze­twor­nicy statycznej
 • drzwi czo­łowe ste­ro­wane mikro­pro­ce­so­ro­wym ste­row­ni­kiem elek­tro­nicz­nym zapew­nia­ją­cym wysoki sto­pień niezawodności
 • zwięk­szona izo­la­cja ścian wagonu, co w znacz­nym stop­niu popra­wia para­me­try termiczno-akustyczne
 • nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej
 • drzwi boczne odsko­kowo – przesuwne
 • w stre­fie jed­nych drzwi bocz­nych zabu­do­wano plat­formy wjaz­dowe dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się (na wóz­kach inwalidzkich)