155A

155A

Wyko­nana przez nas moder­ni­za­cja wagonu pasa­żer­skiego typu XB –prze­bu­dowa prze­dzia­ło­wego wagonu pasa­żer­skiego 2 klasy na wagon pasażersko-barowy, pozwo­liła na roz­sze­rze­nie funk­cji wagonu przez połą­cze­nie czę­ści pasa­żer­skiej z czę­ścią gastronomiczną.

Modernizacja ta przy czę­ścio­wym  zacho­wa­niu dotych­cza­so­wych funk­cji – znacz­nie popra­wiła este­tykę jego wnę­trza i pod­nio­sła kom­fort podró­żo­wa­nia oraz dała moż­li­wość przy­go­to­wy­wa­nia i spo­ży­wa­nia posił­ków w trak­cie podróży.

Prze­strzeń pasażerska:

 • wagon pasa­żer­sko – barowy 2 klasy,
 • nowe roz­pla­no­wa­nie wnę­trza wagonu ( 4 prze­działy pasa­żer­skie, prze­dział barowy, prze­dział kuchenny, prze­dział służ­bowy, prze­dział WC dla pasa­że­rów, prze­dział sani­tarny dla obsługi wagonu),
 • nowo­cze­sne, este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze wagonu wyko­nane z two­rzyw polie­strowo – szkla­nych w sys­te­mie modułowym,
 • cał­ko­wita ilość miejsc sie­dzą­cych w czę­ści pasa­żer­skiej: 24,
 • ilość miejsc w prze­dziale pasa­żer­skim: 6,
 • fotele pokryte tka­niną o pod­wyż­szo­nej jako­ści, odporną na ścieranie,
 • przy każ­dym fotelu zain­sta­lo­wano gniazdko elek­tryczne umoż­li­wia­jące pod­łą­cze­nie lap­topa, tele­fonu komór­ko­wego, itp.,
 • okna wypo­sa­żone w rolety dzienne i nocne,
 • w prze­dzia­łach pasa­żer­skich zamon­to­wano nowo­cze­sne i funk­cjo­nalne półki baga­żowe, wysu­wane sto­liczki oraz este­tyczny panel ze sto­li­kiem sta­łym podokiennym.

Prze­dział WC:

 • este­tyczne modu­łowe wyło­że­nie wnę­trza wyko­nane z two­rzyw polie­strowo – szkla­nych uła­twia­jące utrzy­ma­nie czystości,
 • umy­walki i miski ustę­powe wyko­nane ze stali nierdzewnej,
 • toa­lety w sys­te­mie her­me­tycz­nym zamkniętym,
 • insta­la­cja wodna wagonu wypo­sa­żona została w sys­tem zabez­pie­cza­jący przed zamarzaniem,
 • zasto­so­wano auto­ma­tyczny spust wody i osu­sza­nia insta­la­cji WC.

Prze­dział barowy:

 • nowa kolo­ry­styka i wystrój wnętrza,
 • trzy stoły barowe,
 • dwu­po­zio­mowa lada bufetowa,
 • ilość miejsc kon­sump­cyj­nych: 28,
 • moni­tory pano­ra­miczne insta­la­cji TV,
 • oświe­tle­nie główne wyko­nano jako punk­towe oświe­tle­nie halo­ge­nowe, oświe­tle­nie dodat­kowe wyko­nane w for­mie linii świetl­nej usy­tu­owane wzdłuż kra­wę­dzi sufitu,
 • pod­świe­tle­nie gablot wysta­wo­wych i chłod­ni­czych wyko­nane w for­mie linii świetlnej.

Prze­dział kuchenny:

 • prze­dział prze­zna­czony do przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków przez obsługę wagonu,
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnętrze,
 • w kuchni wyko­nano zabu­dowę meblową ze stali nie­rdzew­nej i w pełni wypo­sa­żono ją w wyso­kiej jako­ści sprzęt AGD (elek­tryczne płyty kuchenne, war­niki – komo­rowe piece parowe, urzą­dze­nia chłod­ni­cze, zmywarkę),
 • zasto­so­wane her­me­tyczne zbior­niki ście­kowe oraz młynki odpadów,
 • prze­dział kuchenny wypo­sa­żono w nową, este­tyczną, dwu­po­zio­mową ladę bufetową,
 • pod­łoga wagonu pokryta wyso­kiej jako­ści wykła­dziną trudnościeralną.

Prze­dział służbowy:

 • prze­dział prze­zna­czony wyłącz­nie dla obsługi wagonu z miej­scami do wypoczynku,
 • wydzie­lona kabina sanitarna,

Cechy użyt­kowe:

 • wagon prze­zna­czony jest do ruchu kra­jo­wego i międzynarodowego,
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia pręd­ko­ścią do 160 km/h,
 • układ zasi­la­nia wagonu wypo­sa­żony w prze­twor­nicę sta­tyczną wielonapięciową,
 • zabu­do­wany układ kli­ma­ty­za­cji wnę­trza wagonu,
 • wagon dodat­kowo posiada hamu­lec bez­pie­czeń­stwa o ste­ro­wa­niu pneumatycznym,
 • wagon wypo­sa­żony w drzwi boczne wej­ściowe odskokowo-przesuwne oraz drzwi czo­łowe z elek­tro­pneu­ma­tycz­nym ukła­dem ste­ro­wa­nia zapew­nia­jący wysoki sto­pień nie­za­wod­no­ści ich działania,
 • w wago­nie zabu­do­wano osłony boczne słu­żące ochro­nie urzą­dzeń zamon­to­wa­nych na pod­wo­ziu wagonu oraz zwięk­sza­ją­cych jego estetykę.