134Ac

134Ac

Wagony typu 134A to nowo­cze­sne wagony z miej­scami do leże­nia (kuszetki) zapro­jek­to­wane w celu zastą­pie­nia wysłu­żo­nych i tech­nicz­nie prze­sta­rza­łych kusze­tek 110A.

Dwa pierw­sze wagony tego typu (ozna­czone jako 134Aa) powstały w 1988 roku. Wypo­sa­żono je w dwu­osiowe wózki jezdne typu 4ANc pro­duk­cji pol­skiej z hamul­cami kloc­ko­wymi. Drzwi wej­ściowe w wago­nach 134Aa zapro­jek­to­wano jako kla­syczne skrzy­dłowe łamane. W latach 1991–1994 wypro­du­ko­wano jesz­cze 12 egzem­pla­rzy, w nieco udo­sko­na­lo­nej wer­sji 134Ab, wypo­sa­żo­nej w znacz­nie nowo­cze­śniej­sze wózki jezdne MD523 z hamul­cami tar­czo­wymi oraz elek­tro­nicz­nym ukła­dem prze­ciw­po­śli­zgo­wym. Ponadto zain­sta­lo­wano znacz­nie wygod­niej­sze dla podróż­nych drzwi odskokowo-przesuwne, otwie­rane auto­ma­tycz­nie za pomocą przy­ci­sku umiesz­czo­nego obok.

Drzwi wypo­sa­żono w blo­kadę otwar­cia pod­czas jazdy oraz moż­li­wość cen­tral­nego zamy­ka­nia wszyst­kich drzwi w pociągu przez dru­żynę kon­duk­tor­ską. w 1998 roku doko­na­li­śmy moder­ni­za­cji wszyst­kich wago­nów 134Ab pole­ga­ją­cej na mon­tażu na nich hamulca magnetycznego.

W 2007 roku, 10 sztuk wago­nów z miej­scami do leże­nia typu 134 Ab Mg, zostało pod­dane w NEWAG S.A. napra­wie głów­nej  moder­ni­za­cją. Zmie­niono wnę­trze prze­dzia­łów pasa­żer­skich mon­tu­jąc nowo­cze­sne leżanki posia­da­jące moż­li­wość uzy­ska­nia po zło­że­niu w porze dzien­nej, sper­so­ni­fi­ko­wa­nych sie­dzeń pasa­żer­skich 2 klasy. oraz zabu­do­wu­jąc nowo­cze­sne poliestrowo-szklane modu­łowe wyło­że­nie ścian wnę­trza prze­działu. Zabu­do­wano układ schła­dza­nia powie­trza w okre­sie let­nim, współ­pra­cu­jący w zakre­sie ste­ro­wa­nia z ukła­dem ogrze­wa­nia nawiew­nego, oraz zasto­so­wano nowo­cze­sna, wie­lo­na­pię­ciową prze­twor­nicę sta­tyczna o zwięk­szo­nej mocy, z moż­li­wo­ścią zasi­la­nia dodat­ko­wego wypo­sa­że­nia AGD w prze­dziale służ­bo­wym.  Moder­ni­za­cji w zakre­sie wypo­sa­że­nia i wyło­że­nia ścian bocz­nych, pod­dano rów­nież prze­dział służ­bowy dla obsługi wagonu.

Pod­czas tar­gów   TRAKO 2011 została zapre­zen­to­wana naj­now­sza zmo­der­ni­zo­wana wer­sja wagonu z miej­scami do leże­nia — kuszetka typu 134 Ac z zasto­so­wa­nymi wóz­kami o pneu­ma­tycz­nym dru­gim stop­niu usprę­ży­no­wa­nia i pręd­ko­ści zna­mio­no­wej 200 km/h.

Moder­ni­za­cji pod­dano jeden z dwóch pierw­szych wago­nów 134Aa z drzwiami obrotowymi-łamanymi i wóz­kami typu 4ANc. W trak­cie naprawy głów­nej z moder­ni­za­cją , oprócz zakresu prac moder­ni­za­cyj­nych reali­zo­wa­nych wcze­śniej w 10 wago­nach, zasto­so­wano nowo­cze­sne kom­plety drzwi bocznych-odskokowo-przesuwnych, dosto­so­wano pod­wo­zie wagonu do mon­tażu zawie­sze­nia pneu­ma­tycz­nego, oraz zabu­do­wano nowy typ wóz­ka­wa­go­no­wego, wypro­du­ko­wany w NEWAG S.A. 70 RSTb z zawie­sze­niem pneu­ma­tycz­nym oraz pręd­ko­ścią zna­mio­nową 200 km/h.

Po przej­ściu wyma­ga­nych prób i testów dla celów cer­ty­fi­ka­cyj­nych, wagon uzy­skał ter­mi­nowe świa­dec­two typu. Obec­nie jest reali­zo­wany pro­ces eks­plo­ata­cji obser­wo­wa­nej w PKP-Intercity.

Prze­strzeń pasażerska:

 • wagon oso­bowy prze­dzia­łowy z miej­scami do leże­nia 2 klasy,
 • cał­ko­wita ilość miejsc: 60 leżą­cych / siedzących,
 • ilość miejsc w prze­dziale: 6 leżą­cych / siedzących,
 • nowo­cze­sne, este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze wyko­nane z two­rzyw polie­strowo – szkla­nych w sys­te­mie modułowym,
 • prze­dział wagonu wypo­sa­żony jest w 6 este­tycz­nych i wygod­nych leża­nek (wer­sja nocna), po zło­że­niu któ­rych uzy­skuje się prze­dział z 6 miej­scami sie­dzą­cymi (wer­sja dzienna),
 • ergo­no­miczne fotele w prze­dzia­łach pasa­żer­skich wyko­nane są z mate­ria­łów o pod­wyż­szo­nej trwałości,
 • w wago­nie zabu­do­wano — wypo­sa­żone w rolety dzienne i nocne — nowo­cze­sne okna o zwięk­szo­nej szczel­no­ści i odpor­no­ści na hałas znacz­nie popra­wia­jąc kom­fort podróżowania,
 • nowo­cze­sne oświe­tle­nie cen­tralne i miejscowe.

Prze­dział służbowy:

 • prze­dział prze­zna­czony dla obsługi wagonu,
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnętrze,
 • prze­dział wypo­sa­żono w este­tyczną witrynę wysta­wową z wido­kiem od strony korytarza,
 • w prze­dziale wyko­nano zabu­dowę meblową ze stali nie­rdzew­nej i wypo­sa­żono go w wyso­kiej jako­ści sprzęt AGD.

Prze­działy WC:

 • toa­lety w sys­te­mie zamknię­tym her­me­tycz­nym połą­czone z umywalniami,
 • este­tyczne modu­łowe wyło­że­nie wnętrz wyko­nane z two­rzyw polie­strowo – szkla­nych uła­twia­jące utrzy­ma­nie czystości,
 • umy­walki oraz miski ustę­powe wyko­nane ze stali nierdzewnej.

Cechy użyt­kowe:

 • wagon prze­zna­czony do obsługi ruchu kra­jo­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego w prze­wo­zach kwa­li­fi­ko­wa­nych IC i IC+,
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 160 km/h,
 • insta­la­cja ogrze­wa­nia wagonu wypo­sa­żona w dodat­kowy sys­tem schła­dza­nia powie­trza, umoż­li­wia­jący w okre­sie let­nim obni­że­nie tem­pe­ra­tury wewnątrz wagonu o około 10°C w sto­sunku do tem­pe­ra­tury otoczenia,
 • układ zasi­la­nia wagonu wypo­sa­żony w prze­twor­nicę elek­tro­sta­tyczną wielonapięciową,
 • nowo­cze­sny mikro­pro­ce­so­rowy sys­tem ste­ro­wa­nia ukła­dem zasi­la­nia i klimatyzacji,
 • wagon wypo­sa­żony w nowe drzwi boczne odsko­kowo – prze­suwne i drzwi czo­łowe ste­ro­wane pro­ce­so­ro­wym ukła­dem elek­tro­pneu­ma­tyki zapew­nia­ją­cym wysoki sto­pień niezawodności,
 • nowo­cze­sne zawie­sze­nie pneu­ma­tyczne wagonu — 134 Ac.