Oferta pracy

Starszy Inspektor/ Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Nowy Sącz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nad­zór nad prze­strze­ga­niem prze­pi­sów i zasad BHP oraz infor­mo­wa­nie o stwier­dzo­nych zagro­że­niach zawodowych,
 • prze­pro­wa­dza­nie kon­troli warunków pracy,
 • uczest­nic­two w ana­lizie i oce­nie ryzyka na sta­no­wi­skach pracy,
 • prze­pro­wa­dza­nie oraz doku­men­to­wa­nie audy­tów BHP,
 • pro­wa­dze­nie szko­leń  wstępnych z zakresu BHP dla pra­cow­ni­ków firmy i pra­cow­ni­ków firm zewnętrznych,
 • spo­rzą­dza­nie rapor­tów doty­czą­cych wypad­ków, cho­rób zawo­do­wych, pomia­rów środo­wi­ska pracy oraz ryzyka zawodowego,
 • opra­co­wy­wa­nie oraz wdra­ża­nie pro­jek­tów mają­cych na celu poprawę warunków BHP,
 • opi­nio­wa­nie pro­ce­dur, pro­ce­sów i instruk­cji doty­czą­cych BHP,
 • usta­la­nie oko­licz­no­ści i przy­czyn wypad­ków, wdro­że­nie dzia­łań zapo­bie­gaw­czych oraz spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji powypadkowej.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe z zakresu BHP,
 • przynajmniej roczne doświadczenie na pokrewnym stanowisku,
 • prak­tyczna zna­jo­mość prze­pi­sów z zakresu BHP,
 • mile widziany kurs pedagogiczny,
 • zna­jo­mość obsługi pakietu MS Office,
 • samo­dziel­ność i wyka­zy­wa­nie ini­cja­tywy w działaniu,
 • zde­cy­do­wa­nie w działaniu,
 • wysoko roz­wi­nięte umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cji i współ­pracy z ludźmi na róż­nych szcze­blach organizacyjnych,
 • mile widziana zna­jo­mość języka angiel­skiego na pozio­mie komunikatywnym.

OFERUJEMY:

 • pracę w inno­wa­cyj­nej fir­mie produkcyjnej,
 • dofi­nan­so­wa­nie do wypo­czynku z Zakła­do­wego Fun­du­szu Świad­czeń Socjalnych,
 • dofi­nan­so­wa­nie do kart Multisport,
 • cie­kawą pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole,
 • uczest­nic­two w szkoleniach,
 • kursy języ­kowe,
 • sys­tem premiowy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres kariera@newag.pl, z dopiskiem w temacie: Starszy Inspektor/ Specjalista ds. BHP. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Informacje dla kandydatów


Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogól­nego Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych zwa­nym dalej „RODO” oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE,
NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz, infor­muje mnie, a ja przyj­muję do wiadomości, iż:

1. Admi­ni­stra­to­rem moich danych jest NEWAG S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu (33–300), ul. Wyspiań­skiego 3, mail: kariera@newag.pl,
2. Inspek­to­rem danych oso­bo­wych jest Pani Kinga Nowo­bil­ska, e-mail iod@newag.pl,
3. Moje dane oso­bowe prze­twa­rzane będą w celu prze­pro­wa­dze­nia bie­żą­cego pro­cesu rekru­ta­cji, a przy­padku wyra­że­nia zgody rów­nież w celu prze­pro­wa­dze­nia przy­szłych rekru­ta­cji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współ­pra­cu­jące, na pod­sta­wie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
4. Moje dane oso­bowe mogą zostać prze­ka­zane pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom spółki w celu i w zakre­sie wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służbowych,
5. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym w celu zgod­nym
z pod­pi­saną umową powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone np. pod­mio­tom świad­czą­cym usługi dorad­cze, pomoc prawną, podat­kową, rachunkową,
6. Moje dane oso­bowe w związku z prze­pro­wa­dzoną rekru­ta­cją w zależ­no­ści od wyrażonej zgody:
a. będą prze­cho­wy­wane przez okres kon­kret­nej rekru­ta­cji, następ­nie niszczone,
b. będą prze­cho­wy­wane przez okres 1 roku w wypadku uzy­ska­nia zgody na przy­szłe rekru­ta­cje. Po wska­za­nym okre­sie zostaną zniszczone.
7. Mam prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, prawo cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie, bez wpływu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania,
8. Mam prawo wnie­sie­nia skargi do Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych (ul. Stawki 2, 00–193 War­szawa), gdy uznam, iż prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych narusza RODO,
9. Zosta­łem poin­for­mo­wany i jestem świa­domy, że odmowa poda­nia moich danych oso­bo­wych wią­zać się będzie z bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby­śmy mogli się z Tobą kon­tak­to­wać, w apli­ka­cji
pro­simy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:Tylko obecna rekru­ta­cja:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji obec­nego pro­cesu rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji przy­szłych pro­ce­sów rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.