Oferta pracy

Młodszy Specjalista - Technolog Mechanik

Miejsce pracy: Nowy Sącz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • orga­ni­za­cja i opty­ma­li­za­cja sta­no­wisk pro­duk­cyj­nych według zasad Lean,
 • przy­go­to­wy­wa­nie sta­no­wisk pracy pod pro­ces spawania,
 • ana­liza pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego w linii produkcyjnej,
 • opra­co­wy­wa­nie pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych montażu,
 • opra­co­wy­wa­nie instruk­cji tech­no­lo­gicz­nych montażu,
 • wery­fi­ka­cja doku­men­ta­cji kon­struk­cyj­nej pod kątem moż­li­wo­ści produkcyjnych,
 • dobór narzę­dzi i oprzy­rzą­do­wa­nia do poszcze­gól­nych ope­ra­cji produkcyjnych,
 • usta­la­nie i wali­da­cja cza­sów ope­ra­cji tech­no­lo­gicz­nych — normowanie.

WYMAGANIA:

 • wykształ­ce­nie wyż­sze tech­niczne – mecha­nika i budowa maszyn, mechatronika,
 • wie­dza z zakresu tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia i orga­ni­za­cji produkcji,
 • umie­jęt­ność pracy z rysun­kiem technicznym,
 • prak­tyczna zna­jo­mość narzę­dzi Lean Management,
 • umie­jęt­ność obsługi kom­pu­tera, w tym dobra zna­jo­mość AutoCad,
 • mile widziana zna­jo­mość obsługi pro­gra­mów klasy ERP,
 • zna­jo­mość języka angiel­skiego pozwa­la­jąca na swo­bodną komunikację,
 • kre­atyw­ność,
 • zdol­ność pracy pod presją czasu,
 • sumien­ność i dokład­ność w działaniach.

OFERUJEMY:

 • moż­li­wość zdo­by­cia doświad­cze­nia oraz roz­woju zawodowego,
 • uczest­nic­two w inno­wa­cyj­nych projektach,
 • pracę w mię­dzy­na­ro­do­wym środowisku,
 • dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofi­nan­so­wa­nie do kart Multisport,
 • uczest­nic­two w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę,
 • kursy językowe,
 • sys­tem premiowy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres kariera@newag.pl, z dopiskiem w temacie: Młodszy Specjalista - Technolog Mechanik. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Informacje dla kandydatów


Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogól­nego Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych zwa­nym dalej „RODO” oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE,
NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz, infor­muje mnie, a ja przyj­muję do wiadomości, iż:

1. Admi­ni­stra­to­rem moich danych jest NEWAG S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu (33–300), ul. Wyspiań­skiego 3, mail: kariera@newag.pl,
2. Inspek­to­rem danych oso­bo­wych jest Pan Maciej Czachurski, e-mail iod@newag.pl,
3. Moje dane oso­bowe prze­twa­rzane będą w celu prze­pro­wa­dze­nia bie­żą­cego pro­cesu rekru­ta­cji, a przy­padku wyra­że­nia zgody rów­nież w celu prze­pro­wa­dze­nia przy­szłych rekru­ta­cji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współ­pra­cu­jące, na pod­sta­wie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
4. Moje dane oso­bowe mogą zostać prze­ka­zane pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom spółki w celu i w zakre­sie wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służbowych,
5. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym w celu zgod­nym
z pod­pi­saną umową powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone np. pod­mio­tom świad­czą­cym usługi dorad­cze, pomoc prawną, podat­kową, rachunkową,
6. Moje dane oso­bowe w związku z prze­pro­wa­dzoną rekru­ta­cją w zależ­no­ści od wyrażonej zgody:
a. będą prze­cho­wy­wane przez okres kon­kret­nej rekru­ta­cji, następ­nie niszczone,
b. będą prze­cho­wy­wane przez okres 1 roku w wypadku uzy­ska­nia zgody na przy­szłe rekru­ta­cje. Po wska­za­nym okre­sie zostaną zniszczone.
7. Mam prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, prawo cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie, bez wpływu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania,
8. Mam prawo wnie­sie­nia skargi do Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych (ul. Stawki 2, 00–193 War­szawa), gdy uznam, iż prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych narusza RODO,
9. Zosta­łem poin­for­mo­wany i jestem świa­domy, że odmowa poda­nia moich danych oso­bo­wych wią­zać się będzie z bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby­śmy mogli się z Tobą kon­tak­to­wać, w apli­ka­cji
pro­simy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:Tylko obecna rekru­ta­cja:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji obec­nego pro­cesu rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji przy­szłych pro­ce­sów rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.