Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. Personalnych

Miejsce pracy: Nowy Sącz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowywanie planu szkoleń oraz organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie procesu kwalifikacji dostawców usług szkoleniowych – ocena i wybór firm szkoleniowych,
 • przygotowywanie dokumentów do egzaminów sprawdzających kwalifikacje pracowników,
 • udział w projektowaniu i przeprowadzaniu procesów rozwoju pracowników,
 • prowadzenie rozmów z kandydatami na stanowiska fizyczne i administracyjne,
 • procedowanie przyjęć kandydatów do pracy,
 • aktualizacja profili kompetencyjnych oraz prowadzenie ewidencji elektronicznej map kompetencji pracowników,
 • organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych i studenckich.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi),
 • minimum roczne doświadczenie w Dziale Personalnym, mile widziane na stanowisku związanym z rozwojem pracowników,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office (konieczność tworzenia raportów w programie Excel oraz prezentacji Power Point),
 • znajomość prawa pracy,
 • mile widziana znajomość obsługi systemu ERP,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność planowania oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów oraz działania pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • uczestnictwo w innowacyjnych projektach,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • ciekawą pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • kursy językowe,
 • system premiowy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres kariera@newag.pl, z dopiskiem w temacie: Młodszy Specjalista ds. Personalnych. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Informacje dla kandydatów


Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogól­nego Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych zwa­nym dalej „RODO” oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE,
NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz, infor­muje mnie, a ja przyj­muję do wiadomości, iż:

1. Admi­ni­stra­to­rem moich danych jest NEWAG S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu (33–300), ul. Wyspiań­skiego 3, mail: kariera@newag.pl,
2. Inspek­to­rem danych oso­bo­wych jest Pani Kinga Nowo­bil­ska, e-mail iod@newag.pl,
3. Moje dane oso­bowe prze­twa­rzane będą w celu prze­pro­wa­dze­nia bie­żą­cego pro­cesu rekru­ta­cji, a przy­padku wyra­że­nia zgody rów­nież w celu prze­pro­wa­dze­nia przy­szłych rekru­ta­cji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współ­pra­cu­jące, na pod­sta­wie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
4. Moje dane oso­bowe mogą zostać prze­ka­zane pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom spółki w celu i w zakre­sie wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służbowych,
5. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym w celu zgod­nym
z pod­pi­saną umową powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone np. pod­mio­tom świad­czą­cym usługi dorad­cze, pomoc prawną, podat­kową, rachunkową,
6. Moje dane oso­bowe w związku z prze­pro­wa­dzoną rekru­ta­cją w zależ­no­ści od wyrażonej zgody:
a. będą prze­cho­wy­wane przez okres kon­kret­nej rekru­ta­cji, następ­nie niszczone,
b. będą prze­cho­wy­wane przez okres 1 roku w wypadku uzy­ska­nia zgody na przy­szłe rekru­ta­cje. Po wska­za­nym okre­sie zostaną zniszczone.
7. Mam prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, prawo cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie, bez wpływu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania,
8. Mam prawo wnie­sie­nia skargi do Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych (ul. Stawki 2, 00–193 War­szawa), gdy uznam, iż prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych narusza RODO,
9. Zosta­łem poin­for­mo­wany i jestem świa­domy, że odmowa poda­nia moich danych oso­bo­wych wią­zać się będzie z bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby­śmy mogli się z Tobą kon­tak­to­wać, w apli­ka­cji
pro­simy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:Tylko obecna rekru­ta­cja:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji obec­nego pro­cesu rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji przy­szłych pro­ce­sów rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.