Aktualności

Nowy rekord Polski na torach

Po dwóch latach NEWAG S.A. pobił swój poprzedni rekord pręd­ko­ści. Na Cen­tral­nej Magi­strali Kole­jo­wej pomię­dzy Psa­rami a Górą Wło­dow­ską poje­chał z pręd­ko­ścią 226 km/h. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Kolei Mazo­wiec­kich jest naj­szyb­szym pojaz­dem skon­stru­owa­nym i wypro­du­ko­wa­nym w Polsce.

Za suk­ce­sem stoi zespół mło­dych inży­nie­rów (śred­nia wieku 31 lat) z działu Badań i Roz­woju  NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Testo­wany dzi­siaj pociąg, pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym posiada toż­same roz­wią­za­nia z pocią­gami wio­dą­cych pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego na świe­cie — mówi Mariusz Ber­naś, kie­row­nik działu Badań i Roz­woju. – Rodzina pojaz­dów typu Impuls repre­zen­tuje grupę pojaz­dów prze­zna­czo­nych do ruchu regio­nal­nego oraz mię­dzy­re­gio­nal­nego i sta­nowi bazę kon­struk­cyjną do zapro­jek­to­wa­nia pojaz­dów wyż­szych pręd­ko­ści, rze­czy­wi­stego odpo­wied­nika Pen­do­lino – dodaje.

Pod­czas testów zwe­ry­fi­ko­wane zostały para­me­try pracy głów­nych kom­po­nen­tów takich jak: wózki (układ bie­gowy), układ napę­dowy, układ hamul­cowy, oraz współ­praca odbie­ra­ków prądu z sie­cią trak­cyjną. Otrzy­mane wyniki potwier­dziły wcze­śniej wyko­nane symu­la­cje numeryczne.

Pojazd zacho­wy­wał się bar­dzo dobrze. Płyn­nie przy­spie­szał do pręd­ko­ści 220 plus  i mógłby poje­chać wię­cej, gdy­by­śmy mieli odpo­wied­nią zgodę Insty­tutu Kolej­nic­twa – mówi Andrzej Mar­kow­ski, maszynista-instruktor w Kole­jach Mazo­wiec­kich — warto pod­kre­ślić, że pojazd pro­wa­dzi się bar­dzo intu­icyj­nie, jest pro­sty w obsłu­dze. Potwier­dzam opi­nie moich kole­gów, któ­rzy bar­dzo chwalą ten pojazd– dodał.

Wszyst­kie para­me­try mówiące o bez­pie­czeń­stwie i sta­bil­no­ści biegu są zgodne z ocze­ki­wa­niami, żaden z para­me­trów nie prze­kro­czył war­to­ści dopusz­czal­nych, pozo­stał duży zapas bez­pie­czeń­stwa – stwier­dził Grze­gorz Wysocki z Insty­tut Kolejnictwa.

Testo­wany pojazd typu Impuls speł­nia naj­now­sze wyma­ga­nia i dzięki temu gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo, nie­za­wod­ność oraz niskie koszty eks­plo­ata­cji. Wysoki kom­fort podróży oraz poziom bez­pie­czeń­stwa przy pręd­ko­ści 200 km/h jest zapew­niony dzięki wyko­rzy­sta­niu wóz­ków zapro­jek­to­wa­nych zgod­nie z naj­now­szym TSI LOC & PAS oraz sto­sow­nymi normami.

Jest to pierw­szy pol­ski pojazd speł­nia­jący naj­now­sze restryk­cyjne dyrek­tywy unijne wpro­wa­dzone w 2014 roku.

Z dumą możemy powie­dzieć, że jeste­śmy w czo­łówce euro­pej­skich pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany dla Kolei Mazo­wiec­kich jest jedy­nym pojaz­dem w Pol­sce posia­da­ją­cym pełne TSI, jed­nym z nie­wielu w Euro­pie, który speł­nia naj­now­sze wyma­ga­nia unijne – powie­dział Maciej Duczyń­ski – Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A. – Jest to dowód na to, że nasz młody zespół, jeżeli będzie takie zamó­wie­nie,  jest w sta­nie zapro­jek­to­wać wyso­kiej jako­ści pojazd dużych pręd­ko­ści – dodał.