Aktualności

Nowoczesne Impulsy Newagu dla Małopolski

28 listo­pada 2016 r. Newag S.A. ofi­cjalne prze­ka­zał Woje­wódz­twu Mało­pol­skiemu sześć pojaz­dów z rodziny Impuls.

Uro­czy­stość, odby­wa­jącą się na Dworcu Głów­nym w Nowym Sączu, uświet­nili przed­sta­wi­ciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, Biskup Tar­now­ski Andrzej Jeż, przed­sta­wi­ciele lokal­nych władz oraz Zarządu spółki NEWAG S.A.

Prze­ka­zane elek­tryczne zespoły trak­cyjne z rodziny Impuls obej­mu­jące cztery składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE, zostały wypro­du­ko­wane przez Newag S.A. dla Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego na mocy umowy, pod­pi­sa­nej 30 marca br. na dostawę 12 pojaz­dów szy­no­wych. Zgod­nie z umową, Newag prze­każe pozo­stałe sześć skła­dów do 15 lutego 2017 r. oraz zapewni kom­plek­sową obsługę gwa­ran­cyjną, ser­wis i utrzy­ma­nie. Samo­rząd woje­wódz­twa sko­rzy­stał z tzw. prawa opcji i zamó­wił jeden dodat­kowy pojazd. War­tość zamó­wio­nego taboru wraz z opcją wynosi ponad 304 mln zł brutto.

– Zamó­wie­nie dla Mało­pol­ski to prio­ry­te­towe i klu­czowe dla nas zle­ce­nie. Jeste­śmy nie­zmier­nie dumni, że nowo­cze­sne sądec­kie Impulsy, w pełni zgodne z TSI już od grud­nia będą wozić pasa­że­rów w Mało­pol­sce — powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Newag S.A. — Pojazdy te posia­dają euro­pej­ski sys­tem bez­pie­czeń­stwa ETCS poziomu 2, który poprzez moduł GPS zapew­nia komu­ni­ka­cję urzą­dzeń na pokła­dzie pojazdu z urzą­dze­niami znaj­du­ją­cymi się przy linii kole­jo­wej — dodał Zbi­gniew Konieczek.

Leszek Zegzda, czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego pod­kre­ślił — Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby podróżni na nowo prze­ko­nali się do trans­portu kole­jo­wego — Udo­wad­niamy, że kolej może być szybka, punk­tu­alna, kom­for­towa i bez­kon­ku­ren­cyjna pod wzglę­dem ceny. Takie są wła­śnie Koleje Mało­pol­skie, które przej­mują z suk­ce­sem kolejne linie w naszym woje­wódz­twie – dodaje i przy­po­mina, że woje­wódzki prze­woź­nik już zdą­żył sobie zaskar­bić sym­pa­tię miesz­kań­ców i tury­stów. – Pierw­szy milion pasa­że­rów Koleje Mało­pol­skie prze­wio­zły po 9 mie­sią­cach od uru­cho­mie­nia, a po 16 mie­sią­cach – już 3 miliony. Do końca tego roku liczba ta może prze­kro­czyć aż 6,5 mln osób.

Newag oraz wła­dze Woje­wódz­twa mają nadzieję, że nowy tabor skła­da­jący się z nowo­cze­snych pojaz­dów, mogą­cych osią­gać pręd­kość do 160km/h, zachęci miesz­kań­ców do maso­wego korzy­sta­nia z połą­czeń kole­jo­wych pomię­dzy głów­nymi mia­stami Małopolski.

Aby udo­wod­nić kon­ku­ren­cyj­ność Impul­sów, zor­ga­ni­zo­wano spe­cjalny wyścig, w któ­rym wystar­to­wał Impuls 45 WE-014 oraz samo­chód raj­dowy pro­wa­dzony przez zawo­do­wego kie­rowcę Michała Kościuszko. IMPULS z Newagu poko­nał trasę Nowy Sącz – Kraków

Główny w ciągu około dwóch i pół godziny, nato­miast samo­chód raj­dowy (poru­sza­jący się zgod­nie z prze­pi­sami) dotarł do cen­trum Kra­kowa kil­ka­na­ście minut później.

Obli­czono, że samo­chód oso­bowy śred­niej klasy o sil­niku 2,0, poru­sza­jący się na ok. 100-kilometrowej tra­sie Nowy Sącz – Kra­ków, spala śred­nio 7 litrów ben­zyny. Zakła­da­jąc, że średni koszt paliwa Pb 95 to 4,47 PLN za litr, cena poje­dyn­czego prze­jazdu wynie­sie 31, 29 PLN. Bilet PKP na tej samej tra­sie kosz­tuje aktu­al­nie 14 PLN. Podróż pocią­giem wydaje się więc nie tylko bar­dziej kom­for­towa, ale i tańsza.

Dostojni goście oraz tłum­nie zgro­ma­dzona publicz­ność mieli moż­li­wość prze­ko­nać się na wła­sne oczy jak wygodne i nowo­cze­sne są pojazdy Impuls, które już w grud­niu zaczną prze­wo­zić pasa­że­rów na tra­sie z Kra­kowa do Tar­nowa. Składy posia­dają spe­cjalne udo­god­nie­nia dla pasa­że­rów nie­peł­no­spraw­nych ruchowo (windy, wyzna­czone miej­sca do trans­portu wóz­ków, toa­lety zgodne z TSI PRM) oraz dla podróż­nych z małymi dziećmi (prze­wi­jaki) i rowerzystów.

W dostar­czo­nych skła­dach znaj­duje się 250 miejsc sie­dzą­cych oraz liczne udo­god­nie­nia: kli­ma­ty­za­cja, nawiewne ogrze­wa­nie, moni­to­ring prze­działu pasa­żer­skiego, sto­jaki na rowery, WiFi, gniazdka elek­tryczne oraz auto­maty biletowe.