Aktualności

Nowoczesne Impulsy już w eksploatacji

To  naj­lep­sze i naj­pięk­niej­sze pociągi do obsługi ruchu pasa­żer­skiego jakie w tej chwili jeż­dżą po torach stwier­dził Robert Zabor­ski, dyrek­tor Prze­wo­zów Regio­nal­nych pod­czas uro­czy­stego prze­ka­za­nia do eks­plo­ata­cji Impul­sów 36WEa.

6.10.2014 na dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej w obec­no­ści Mar­szałka Woje­wódz­twa Jana Mać­ko­wiaka, Pod­se­kre­ta­rza Stanu w Mini­ster­stwie Infra­struk­tury i Roz­woju Zbi­gniewa Kle­pac­kiego, Dyrek­tora Prze­wo­zów Regio­nal­nych oddział Skarżysko-Kamienna Roberta Zabor­skiego i Pre­zesa NEWAG S.A. Zbi­gniewa Konieczka uro­czy­ście prze­ka­zano do eks­plo­ata­cji 3 z sze­ściu zamó­wio­nych przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego pojazdów.

Nowo­cze­sne, bez­pieczne, kom­for­towe i ener­go­osz­czędne Impulsy zaku­pione zostały w cało­ści ze środ­ków zewnętrz­nych – pod­kre­ślał Jan Mać­ko­wiak Mar­sza­łek Woje­wódz­twa — 70% war­to­ści kon­traktu pokryły środki przy­znane przez Unię Euro­pej­ską, pozo­stałe 30% pocho­dziło z dota­cji celo­wej – dodał.

Pojazdy zamó­wione zostały w ramach Połu­dnio­wej Grupy Zaku­po­wej. Czte­rem woje­wódz­twom – śląskiemu, świę­to­krzy­skiemu, pod­kar­pac­kiemu i mało­pol­skiemu Newag dostar­czy łącznie 19 pojazdów.

Każdy pro­jekt w któ­rym jest kilku part­ne­rów nie jest pro­jek­tem łatwym. Inne spoj­rze­nie na sprawy kolei ma woje­wódz­two śląskie, inne my, a jesz­cze inne mało­po­skie. Domó­wić pewne sprawy mię­dzy part­ne­rami nie jest łatwo, ale udało się i dzi­siaj mamy piękne, nowo­cze­sne pojazdy — powie­dział Jan Maćkowiak.

Jazda pocią­gów moni­to­ro­wana jest przez Cen­trum Ste­ro­wa­nia Urzędu Marszałkowskiego.

Sys­tem Avia zain­sta­lo­wany w tych Impul­sach jest obec­nie jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych sys­te­mów pozwa­la­ją­cych na śledze­nie pracy pociągu. Dzięki niemu wiemy kiedy pociąg jedzie, kiedy stoi, z jaką pręd­ko­ścią się poru­sza i ilu prze­wozi pasa­że­rów. Znamy napię­cie w sieci, oraz ilość ener­gii odda­wa­nej w dro­dze reku­pe­ra­cji – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.

Pierw­sze pojazdy wyje­chały na tory 1.10.2014. Ich wygląd, wyko­na­nie, a przede wszyst­kim kom­fort podróży są bar­dzo chwa­lone przez pasa­że­rów.
Ostatni 19 Impuls trafi do zama­wia­ją­cego do końca lutego 2015r.