Aktualności

Nowe Impulsy na śląskich torach

Trzy elek­tryczne zespoły trak­cyjne Impuls poja­wiły się na torach woje­wódz­twa śląskiego. To druga część zamó­wie­nia — w ramach tzw. Połu­dnio­wej Grupy Zaku­po­wej — obej­mu­ją­cego sześć tego typu skła­dów. Trzy wcze­śniej­sze, poja­wiły się w regio­nie w paź­dzier­niku ubie­głego roku i jeż­dżą w bar­wach Kolei Śląskich, obsłu­gu­jąc połą­cze­nia w gra­ni­cach regionu.

Nowy Impuls został zapre­zen­to­wany pasa­że­rom i fanom kolej­nic­twa na dworcu w Kato­wi­cach. W pre­zen­ta­cji składu udział wzięli Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Śląskiego, Sta­ni­sław Dąbrowa i Wice­pre­zes Spółki NEWAG S.A., pro­du­centa pociągu, Maciej Duczyński.

W naszym regio­nie pasa­że­ro­wie mogą korzy­stać z usług Kolei Śląskich i Prze­wo­zów Regio­nal­nych. Pulę sze­ściu nowych Impul­sów podzie­li­li­śmy po poło­wie, tak by trzy obsłu­gi­wały połą­cze­nia wewnątrz regionu, a trzy kolejne tzw. połą­cze­nia sty­kowe. Wie­rzę, że te składy spraw­dzą się w eks­plo­ata­cji, a pasa­że­ro­wie i ich obsługa oce­nią, czy speł­niają ich ocze­ki­wa­nia” – stwier­dził w trak­cie pre­zen­ta­cji pociągu wice­mar­sza­łek Dąbrowa.

Zaku­pione pociągi są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych pro­du­ko­wa­nych w Polsce.

“Impulsy 36WEa to pierw­sze pol­skie pojazdy, które posia­dają cer­ty­fi­katy zgod­no­ści TSI LOK&PAS czyli speł­niają naj­now­sze, rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia tech­niczne zapew­niają naj­wyż­szy sto­pień bez­pie­czeń­stwa zarówno podróż­nych jak i obsługi — powie­dział Maciej Duczyń­ski, Wice­pre­zes NEWAG S.A.- Bez­pie­czeń­stwo podob­nie jak kom­fort podró­żo­wa­nia to w Newagu naj­wyż­szy prio­ry­tet — dodał.

Pojazd jest w pełni kli­ma­ty­zo­wany, wypo­sa­żony w sys­tem moni­to­ringu z reje­stra­to­rem zda­rzeń oraz nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Ergo­no­miczne fotele, wi-fi, gniazdka elek­tryczne, wyci­szone wnę­trze zapew­niają pasa­że­rom wygodę podró­żo­wa­nia. Niska pod­łoga umoż­li­wia łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie także oso­bom o ogra­ni­czo­nej zdol­no­ści rucho­wej. W środ­ko­wym czło­nie prze­wi­dziano 2 miej­sca dla wóz­ków inwa­lidz­kich z zasto­so­wa­niem wind umoż­li­wia­ją­cych wjazd wózka, oraz 4 miej­sca do prze­wozu rowerów.

Trój­czło­nowy Impuls pomie­ści 276 pasa­że­rów w tym 156 na miej­scach sie­dzą­cych. Będzie jeź­dził z pręd­ko­ścią do 160 km/h. Nowe składy będą wydzier­ża­wione Prze­wo­zom Regio­nal­nym i zaczną obsłu­gi­wać połą­cze­nia mię­dzy­wo­je­wódz­kie na tra­sach: Częstochowa-Kielce, Katowice-Kielce, Katowice-Kraków i Rybnik-Katowice-Kraków.

***

Pro­jekt reali­zo­wany był w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia Woje­wództw: Mało­pol­skiego, Pod­kar­pac­kiego, Śląskiego i Świę­to­krzy­skiego  w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup taboru kole­jo­wego do połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich reali­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Mało­pol­skie, Pod­kar­pac­kie, Śląskie i Świę­to­krzy­skie”. Po 6 Impul­sów zaku­piły Mało­pol­ska, Świę­to­krzy­skie i Śląsk, jeden zamó­wiło woje­wódz­two Pod­kar­pa­cie.
Zakoń­czona umowa na dostawę 19 nowo­cze­snych pojaz­dów Impuls pod­pi­sana została 28 sierp­nia 2013 roku.
Cał­ko­wita war­tość kon­traktu to 313,71 mln zł brutto (dofi­nan­so­wa­nie z UE wynio­sło 70% war­to­ści kosz­tów kwalifikowanych).