Aktualności

Nowe Impulsy dla Przewozów Regionalnych

Firma NEWAG S.A., zgod­nie z umową pod­pi­saną 9 grud­nia 2016 r., dostar­czyła spółce Prze­wozy Regio­nalne sp. z o.o. trzy fabrycz­nie nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne IMPULS typu 31 WE. Zamó­wie­nie zostało zre­ali­zo­wane zgod­nie z kon­trak­tem w ciągu 12 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy. War­tość zawar­tego kon­traktu opiewa na sumę ponad 61,5 mln zł brutto.

W dniach z 6 na 7 grud­nia br. odbyły się jazdy próbne elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych IMPULS typu 31WE zamó­wione przez Prze­wozy Regio­nalne, wła­ści­ciela marki POLREGIO. Jazdy w trak­cji potrój­nej odbyły się na tra­sie Wro­cław – Węgli­niec i ukoń­czono je wyni­kiem pozy­tyw­nym. Miały na celu spraw­dze­nie pojaz­dów w trak­cji wie­lo­krot­nej oraz wery­fi­ka­cję sys­temu ETCS poziomu 2.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls to jedne z naj­no­wo­cze­śniej­szych pojaz­dów szy­no­wych pro­du­ko­wa­nych w Pol­sce. Są to pojazdy nisko­po­dło­gowe z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz dostęp do WI-FI. Pojazdy mogą być eks­plo­ato­wane z mak­sy­malną pręd­ko­ścią 160 km/h.

Nowy tabor speł­nia rygo­ry­styczne normy euro­pej­skie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacz­nie popra­wił się kom­fort podróży pasa­że­rów, przede wszyst­kim osób nie­peł­no­spraw­nych i o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści. Pasa­że­ro­wie podró­żują w cichych, kli­ma­ty­zo­wa­nych wnę­trzach, wypo­sa­żo­nych w ergo­no­miczne fotele, Inter­net i gniazdka elek­tryczne oraz gniazdka USB. W pojaz­dach został zasto­so­wany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring. Każdy czte­ro­czło­nowy Impuls pomie­ści  420 pasa­że­rów, w tym na miej­scach sie­dzą­cych 190 osób. Składy obsłu­gują połą­cze­nia regio­nalne POLREGIO na tere­nie woj. wielkopolskiego.