Aktualności

Nowe Impul­sy, w pełni zgodne z TSI, już w Kolejach Dolnośląskich

NEWAG S.A. prze­ka­zał Kole­jom Dol­no­ślą­skim pierw­sze 2 Impulsy zamó­wione przez prze­woź­nika 10.03.2015 roku. Od poprzed­nich elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  dostar­czo­nych KD, nowe czte­ro­człony róż­nią się kształ­tem czoła i reflek­to­rami w tech­no­lo­gii LED. Zmie­niło się także wnę­trze pojazdu, zwłasz­cza jego kolo­ry­styka.
Pojazdy pomiesz­czą po 460 pasa­że­rów każdy i pojadą z pręd­ko­ścią do 160 km/h.

Prze­ka­zane Impulsy 31WE są w pełni zgodne z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI) czyli nowymi restryk­cyj­nymi nor­mami obo­wią­zu­ją­cymi w Unii Euro­pej­skiej.
Prze­wi­dziane są do obsługi połą­czeń na tra­sie Wro­cław – Rawicz.

Umowa o war­to­ści 78 mln zł prze­wi­duje dostawę 5 Impul­sów. Kolejne 3 pojazdy, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem,  tra­fią do KD do 16 listo­pada br.
Pod koniec 2015 roku Koleje Dol­no­ślą­skie eks­plo­ato­wać będą łącznie 16 pojaz­dów Impuls wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A.