Aktualności

Nowa specjalność na studiach Politechniki Krakowskiej pod patronatem firmy NEWAG

Nowa spe­cjal­ność jaką jest Inży­nie­ria Pojaz­dów Szy­no­wych pro­wa­dzona jest przez Insty­tut Pojaz­dów Szy­no­wych na Wydziale Mecha­nicz­nym Poli­tech­niki Kra­kow­skiej przy współ­pracy z firmą NEWAG – czo­ło­wym pol­skim pro­du­cen­tem nowo­cze­snego taboru szy­no­wego oraz z innymi wio­dą­cymi fir­mami z branży prze­my­słu taboru szynowego.

Spe­cjal­ność ta łączy w sobie teo­rię i prak­tykę zgod­nie z ocze­ki­wa­niami przy­szłych pra­co­daw­ców. W ramach przed­mio­tów spe­cjal­no­ścio­wych stu­dent zdo­bę­dzie wie­dzę, umie­jęt­no­ści oraz doświad­cze­nie prak­tyczne z zakresu budowy, pro­jek­to­wa­nia, tech­no­lo­gii, cer­ty­fi­ka­cji, eks­plo­ata­cji pojaz­dów szy­no­wych, które to umoż­li­wią mu łatwe pod­ję­cie pracy w przed­się­bior­stwach zwią­za­nych z trans­por­tem szy­no­wym i innych dzie­dzi­nach gospo­darki. Nowa spe­cjal­ność jest odpo­wie­dzią na dyna­micz­nie roz­wi­ja­jący się rynek pojaz­dów szy­no­wych, a co za tym idzie zapo­trze­bo­wa­nie na wykwa­li­fi­ko­waną kadrę inży­nier­ską dla tej branży.

Głów­nym zało­że­niem spe­cjal­no­ści jest ścisłą współ­praca z przed­się­bior­stwami bran­żo­wymi. Grupy stu­denc­kie liczące mak­sy­mal­nie 15 osób będą speł­niały zało­że­nia idei „mistrz – uczeń”, czyli zapew­nie­nia odpo­wied­niego kon­taktu dydak­tycz­nego stu­denta z wykła­dowcą i wysoko kwa­li­fi­ko­wa­nymi prak­ty­kami w tej dziedzinie.

Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez nauczy­cieli aka­de­mic­kich Poli­tech­niki Kra­kow­skiej, jak rów­nież przed­sta­wi­cieli prze­my­słu oraz przed­się­biorstw i insty­tu­cji bran­żo­wych zaj­mu­ją­cych się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją pojaz­dów, ich kom­po­nen­tów lub systemów.

Naj­więk­szą inno­wa­cją w sto­sunku do innych pro­wa­dzo­nych spe­cjal­no­ści będą płatne prak­tyki inży­nier­skie trwa­jące przez cały ostatni semestr w wybra­nym przed­się­bior­stwie. Pod­czas tych prak­tyk stu­dent efek­tyw­nie wyko­rzy­sta zdo­bytą na uczelni wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści. Będzie pra­co­wał uży­wa­jąc sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, któ­rych obsługi nauczył się pod­czas labo­ra­to­riów kom­pu­te­ro­wych na uczelni. Praca dyplo­mowa inży­nier­ska będzie reali­zo­wana z tema­tyki zwią­za­nej, z pro­jek­tami wyko­ny­wa­nymi pod­czas prak­tyki w prze­my­śle pod kie­run­kiem dwóch pro­mo­to­rów: przed­sta­wi­cieli uczelni i przemysłu.