Aktualności

Nowa specjalność na PK prowadzona przy współpracy z NEWAG

Nowa spe­cjal­ność jaką jest Inży­nie­ria Pojaz­dów Szy­no­wych pro­wa­dzona jest przez Insty­tut Pojaz­dów Szy­no­wych na Wydziale Mecha­nicz­nym Poli­tech­niki Kra­kow­skiej przy współ­pracy z firmą NEWAG – czo­ło­wym pol­skim pro­du­cen­tem nowo­cze­snego taboru szy­no­wego oraz z innymi wio­dą­cymi fir­mami z branży prze­my­słu taboru szynowego.

Spe­cjal­ność ta łączy w sobie teo­rię i prak­tykę zgod­nie z ocze­ki­wa­niami przy­szłych pra­co­daw­ców. W ramach przed­mio­tów spe­cjal­no­ścio­wych stu­dent zdo­bę­dzie wie­dzę, umie­jęt­no­ści oraz doświad­cze­nie prak­tyczne z zakresu budowy, pro­jek­to­wa­nia, tech­no­lo­gii, cer­ty­fi­ka­cji, eks­plo­ata­cji pojaz­dów szy­no­wych, które to umoż­li­wią mu łatwe pod­ję­cie pracy w przed­się­bior­stwach zwią­za­nych z trans­por­tem szy­no­wym i innych dzie­dzi­nach gospo­darki. Nowa spe­cjal­ność jest odpo­wie­dzią na dyna­micz­nie roz­wi­ja­jący się rynek pojaz­dów szy­no­wych, a co za tym idzie zapo­trze­bo­wa­nie na wykwa­li­fi­ko­waną kadrę inży­nier­ską dla tej branży.

Zachę­camy do obej­rze­nia filmu doty­czą­cego nowej spe­cjal­no­ści na naszym kanale youtube