Aktualności

NEWAG zmodernizuje 60 lokomotyw PKP Cargo

W dniu dzi­siej­szym w War­sza­wie firma  NEWAG S.A.  zawarła umowę ze spółką PKP Cargo sta­no­wiącą o wyko­na­niu moder­ni­za­cji 60 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM48 do typu 15D/A wraz ze świad­cze­niem usług utrzy­ma­nia sil­ni­ków spa­li­no­wych w cza­sie udzie­lo­nej gwa­ran­cji jako­ści oraz świad­cze­niami dodatkowymi.

Przed­miot umowy odnosi się do grun­tow­nej moder­ni­za­cji 60 egzem­pla­rzy loko­mo­tyw serii SM48 ze zmianą serii  na ST48, opie­ra­ją­cej się na budo­wie nowego nad­wo­zia, wymia­nie apa­ra­tury hamul­co­wej oraz agre­gatu prą­do­twór­czego, a także maszyn i urzą­dzeń pomoc­ni­czych. Moder­ni­za­cja obej­mie rów­nież kabinę maszy­ni­sty, która zosta­nie wypo­sa­żona w nowo­cze­sny sys­tem ste­ro­wa­nia oraz sta­nie się bar­dziej ergonomiczna.

Moder­ni­za­cje Loko­mo­tyw będą wyko­ny­wane w latach 2018–2021 zgod­nie z uzgod­nio­nym har­mo­no­gra­mem. Sza­cun­kowa łączna war­tość umowy wynosi około 388 000 000,00 zł netto. 20 % wyna­gro­dze­nia za moder­ni­za­cję każ­dej loko­mo­tywy będzie płatne po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji, a pozo­stała część w 60 mie­sięcz­nych rów­nych ratach. Wyna­gro­dze­nie za pozo­stałe świad­cze­nia będzie płatne po ich spełnieniu.

Spółka NEWAG udziela gwa­ran­cji na wyko­nany przed­miot umowy przez okres 24 mie­sięcy od odbioru przez zama­wia­ją­cego każ­dej ze zmo­der­ni­zo­wa­nych lokomotyw.