Aktualności

Newag zmodernizuje 11 lokomotyw dla Pol-Miedź Trans

Newag S.A. od lat, z powo­dze­niem, moder­ni­zuje loko­mo­tywy SM42 do typu 6Dg. 14 sierp­nia 2013 pod­pi­sał kolejną umowę na moder­ni­za­cję 11 loko­mo­tyw, tym razem z firmą Pol-Miedź Trans z Lubina.

Moder­ni­za­cja wyko­nana zosta­nie zgod­nie z nową doku­men­ta­cją kon­struk­cyjną. Wymie­niony zosta­nie agre­gat prą­do­twór­czy (sil­nik oraz prąd­nica główna). Zapro­jek­to­wano nowy spo­sób zabu­dowy  zespołu prą­do­twór­czego na ostoi loko­mo­tywy oraz nowe układy wspo­ma­ga­jące pracę sil­nika. Nowo­cze­sna bryła i wnę­trze pojazdu odpo­wiada współ­cze­snym wyma­ga­niom ergo­no­mii i bez­pie­czeń­stwa, a zasto­so­wa­nie pano­ra­micz­nej szyby i zwięk­sze­nie powierzchni okien w kabi­nie maszy­ni­sty pozwoli na poprawę bez­pie­czeń­stwa prac manew­ro­wych. Zmie­niony został kształt kabiny maszy­ni­sty, która wypo­sa­żona będzie w dwa pul­pity ste­row­ni­cze po jed­nym dla każ­dego kie­runku jazdy, kli­ma­ty­za­cję, część socjalną wypo­sa­żoną w kuchenkę, lodówkę i umywalkę.

Osiem loko­mo­tyw będzie miało zmo­der­ni­zo­wany układ ste­ro­wa­nia radio­wego, w trzech pozo­sta­łych zamon­to­wany zosta­nie nowy.
Zasto­so­wane nowo­cze­sne roz­wią­za­nia pozwolą na zmniej­sze­nie zuży­cia paliwa i oleju, ogra­ni­cza­jąc emi­sję zanie­czysz­czeń do środo­wi­ska naturalnego.

Moder­ni­za­cja spo­wo­duje znaczne pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści, zwięk­szy się moc loko­mo­tywy przy niskich kosz­tach obsługi bie­żą­cej.
Do prze­targu ogło­szo­nego przez Pol-Miedź Trans przy­stą­piły: byd­go­ska Pesa i nowo­są­decki Newag. Przy wybo­rze oferty pod uwagę brano cenę (92%) i gwa­ran­cję (8%). Pro­po­zy­cja Newagu była korzyst­niej­sza i to ona została wybrana.
W ciągu 3 lat Newag zmo­der­ni­zuje 11 loko­mo­tyw – 4 sztuki do końca 2013 roku, kolejne 4 do końca 2014 i trzy w 2015.