Aktualności

NEWAG zdobył Koronę Gór Polski

Noc Kupały to sło­wiań­skie święto zwią­zane z prze­si­le­niem Słońca. Noc Kupały ina­czej zwana też sobótką łączy astro­no­miczny pierw­szy dzień lata, przy­pa­da­jący na 21 czerwca i kalen­da­rzowy pierw­szy dzień lata – 22 czerwca. Wła­śnie ta noc jest naj­krót­szą w ciągu roku, a moment zachodu słońca wyzna­czony jest na 21:02. I wła­śnie zdo­by­cie Korony Gór Pol­ski przed nadej­ściem nocy obrała sobie za cel ponad 60 oso­bowa grupa pra­cow­ni­ków NEWAG na czele z Pre­ze­sem Zbi­gnie­wem Koniecz­kiem i Wice­pre­ze­sem Bog­da­nem Bor­kiem. Podzie­leni na kilku oso­bowe grupy wyru­szyli na szlaki gór­skie 21 czerwca.

Korona Gór Pol­skich to lista 28 szczy­tów poszcze­gól­nych pasm. Spod Gra­nicy z Ukra­iną, gdzie znaj­duje się Tar­nica aż po góry Izer­skie w Sude­tach i ich szczyt — Wielką Kopę.

28 grup odpo­wia­da­ją­cym 28 górom poko­nało kil­ku­na­sto­ki­lo­me­trowe dystanse, a także prze­wyż­sze­nia odpo­wia­da­jące ponad 30 tysiącom metrów ponad poziom morza. Panu­jąca aura, prze­cho­dzący nad Pol­ską front atmos­fe­ryczny przy­no­szący zmianę pogody – burze i desz­cze oraz ochło­dze­nie, w rejo­nach gór­skich jest wyjąt­kowo nie­bez­pieczny, a zmiany pogody w górach są nagłe. Warunki pogo­dowe będące jed­nymi z naj­waż­niej­szych pla­nu­jąc gór­ski marsz, jed­nak nie odstra­szyły wędrow­ców i tak zgod­nie z pla­nem 28 ekip o zacho­dzie słońca zamel­do­wało się na wyzna­czo­nym szczy­cie góry, tym samym zdo­by­wa­jąc Koronę Gór Polski.

Orga­ni­za­to­rem przed­się­wzię­cia jest Marian Ryżak, pra­cow­nik NEWAG oraz pomy­sło­dawca biegu Sądecka Dycha, któ­rego jubi­le­uszowa 10. edy­cja odbę­dzie się 30 wrze­śnia br.