Komunikaty prasowe

NEWAG z kontraktem z Włoch

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.


W dn. 3 grud­nia 2013 r. NEWAG S.A., jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego i pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce i Euro­pie Cen­tral­nej, pod­pi­sał akt zmie­nia­jący do umowy ramo­wej z wło­skimi Kole­jami Etneń­skimi na pro­duk­cję i dostawę w okre­sie 4 lat do dzie­się­ciu spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych. Mak­sy­malna war­tość zmie­nio­nej umowy ramo­wej to 40 mln EUR netto.

– Eks­pan­sja zagra­niczna NEWAG to jeden z naj­waż­niej­szych celów stra­te­gicz­nych na naj­bliż­sze lata. Kon­trakt z wło­skimi part­ne­rami to począ­tek reali­za­cji naszego planu – mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A.

NEWAG S.A. („Spółka”, „NEWAG”, „NEWAG S.A.”) pod­pi­sał akt zmie­nia­jący do umowy ramo­wej na swoją pierw­szą dostawę taboru kole­jo­wego poza gra­nice kraju. W dn. 3 grud­nia NEWAG i Mini­ster­stwo Infra­struk­tury i Trans­portu Repu­bliki Wło­skiej — Depar­ta­ment Trans­portu, Nawi­ga­cji i Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych oraz Sta­ty­styki — Dyrek­cja Gene­ralna Trans­portu Publicz­nego Lokal­nego — Zarząd Rzą­dowy Kolei Etneń­skiej z sie­dzibą w Kata­nii  (“FCE”) pod­pi­sały akt wpro­wa­dza­jący zmiany do umowy ramo­wej oraz pierw­szej umowy wyko­naw­czej z dnia 19 kwiet­nia 2010 r., które zostały zawarte pomię­dzy FCE a spółką Costa Sistemi Fer­ro­viari S.p.A. na sku­tek roz­strzy­gnię­cia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego pro­wa­dzo­nego na pod­sta­wie zezwo­le­nia wło­skiego Mini­ster­stwa Infra­struk­tury i Trans­portu. W związku z toczą­cym się postę­po­wa­niem likwi­da­cyj­nym Costa Sistemi Fer­ro­viari NEWAG wstą­pił w prawa Costa Sistemi Fer­ro­viari . W dniu 5 wrze­śnia 2013 r. została zawarta warun­kowa umowa sprze­daży zor­ga­ni­zo­wa­nej czę­ści przed­się­bior­stwa Costa Sistemi Fer­ro­viari na rzecz NEWAG, która objęła wszel­kie prawa do pro­jektu kon­struk­cyj­nego, pod­pi­saną 19 kwiet­nia 2010 r. umowę ramową oraz umowę wyko­naw­czą na dostawę czte­rech dwu­kie­run­ko­wych spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych. Sprze­daż zor­ga­ni­zo­wa­nej czę­ści przed­się­bior­stwa miała nastą­pić po speł­nie­niu wszyst­kich warun­ków zawie­sza­ją­cych w tym m.in. uzy­ska­nie zgody wło­skiego Mini­ster­stwa Infra­struk­tury i Trans­portu, Depar­ta­mentu Trans­portu, Nawi­ga­cji i Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych oraz Sta­ty­styki, Dyrek­cji Gene­ral­nej Trans­portu Publicz­nego Lokal­nego oraz wło­skiej Pro­ku­ra­to­rii Kra­jo­wej na wstą­pie­nie NEWAG w miej­sce Costa Sistemi Ferroviari.

Zmie­niona umowa ramowa prze­wi­duje prawo FCE do udzie­la­nia zamó­wie­nia na dostawę spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych w ilo­ści mak­sy­mal­nie 10 sztuk w okre­sie 4 lat. Mak­sy­malna war­tość zmie­nio­nej umowy ramo­wej wynosi 40.000.000,00 EUR netto.

– Bar­dzo się cie­szę z pod­pi­sa­nia tej umowy. Dzięki NEWAGOWI uno­wo­cze­śniony zosta­nie tabor kole­jowy na Sycy­lii, co istot­nie usprawni komu­ni­ka­cję na wyspie – powie­dział Vir­gi­nio Di Giam­bat­ti­sta, Dyrek­tor Gene­ralny Regio­nal­nego Trans­portu Publicznego.

Wraz ze zmianą umowy ramo­wej wpro­wa­dzono rów­nież zmiany do pierw­szej umowy wyko­naw­czej. Zgod­nie z jej zmie­nioną tre­ścią, NEWAG ma dostar­czyć 4 pojazdy, wyna­gro­dze­nie Spółki za ich dostar­cze­nie tzn. war­tość umowy wyko­naw­czej wynosi 14.760.000,00 EUR netto. FCE ma prawo zamó­wić kolejne pojazdy, na dostawę któ­rych pod­pi­sane zostaną odrębne umowy wykonawcze.

Ogólny opis szynobusu

Szy­no­busy jakie NEWAG S.A. wypro­du­kuje dla wło­skiego odbiorcy to nowo­cze­sne pojazdy z sil­ni­kiem die­sla i prze­kład­nią elek­tryczną. Zaawan­so­wana tech­no­lo­gia napędu oraz zawie­sze­nia pojazdu pozwo­li na wyci­sze­nie kabiny pasa­żer­skiej, zgod­nie z wymo­gami zamawiającego.

Kon­fi­gu­ra­cja wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­liwi eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu miej­skim jak i podmiej­skim. Łatwo mody­fi­ko­walna  kon­fi­gu­ra­cja sie­dzeń pozwoli na  opty­ma­li­za­cję pojem­no­ści trans­por­to­wej. Mini­malna liczba miejsc sie­dzą­cych wynosi 100 i może być zmniej­szana w zależ­no­ści od potrzeb przewoźnika.

Pojazdy będą w pełni kli­ma­ty­zo­wane i przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Każdy wagon wypo­sa­żony będzie w toa­letę z obie­giem zamknię­tym, przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych.  W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo podróż­nych w SZT zain­sta­lo­wany zosta­nie moni­to­ring. Pojazd będzie posia­dał wbu­do­wany sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów, GPS oraz czuj­niki dymu z sygna­li­za­cją poża­rową. Kabina maszy­ni­sty wypo­sa­żona będzie w sys­tem roz­gło­sze­niowy, umoż­li­wia­jący poro­zu­mie­wa­nie się z pasażerami.

Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne pojadą z mak­sy­malną  pręd­ko­ścią do 100 km/h i będą przy­sto­so­wane do jazdy w trak­cji wie­lo­krot­nej. Ter­min dostawy przed­miotu pierw­szej umowy wyko­naw­czej wynosi 18 mie­sięcy od dnia pod­pi­sa­nia pro­to­kołu roz­po­czę­cia prac, zatem pierw­sze cztery pojazdy powinny wyje­chać na wło­skie tory za 20 m-cy.

 ——

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniej­szy komu­ni­kat ma cha­rak­ter wyłącz­nie pro­mo­cyjny, w żadnym wypadku nie powi­nien sta­no­wić pod­stawy do podej­mo­wa­nia decy­zji o naby­ciu papie­rów war­to­ścio­wych Spółki oraz nie sta­nowi oferty sprze­daży papie­rów war­to­ścio­wych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kana­dzie, Japo­nii, Austra­lii ani w żadnej innej jurys­dyk­cji, w któ­rej sta­no­wi­łoby to naru­sze­nie wła­ści­wych prze­pi­sów prawa lub wyma­gało reje­stra­cji. Papiery war­to­ściowe nie mogą być zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, jeżeli nie zostały zare­je­stro­wane przez Ame­ry­kań­ską Komi­sję Papie­rów War­to­ścio­wych i Giełd (ang. Uni­ted Sta­tes Secu­ri­ties and Exchange Com­mis­sion) lub nie pod­le­gają zwol­nie­niu z obo­wiązku reje­stra­cji na mocy odpo­wied­nich posta­no­wień ame­ry­kań­skiej ustawy o  papie­rach war­to­ścio­wych z 1933 roku, ze zmia­nami (ang. U.S. Secu­ri­ties Act of 1933, „Ame­ry­kań­ska Ustawa o Papie­rach War­to­ścio­wych”). Papiery war­to­ściowe Spółki nie zostały i nie zostaną zare­je­stro­wane zgod­nie z posta­no­wie­niami Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach War­to­ścio­wych i nie mogą być ofe­ro­wane ani zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, chyba że w ramach zwol­nie­nia z obo­wiąz­ków reje­stra­cyj­nych lub w ramach trans­ak­cji nie pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­kowi reje­stra­cyj­nemu wyni­ka­ją­cemu z Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach Wartościowych.

Pro­spekt przy­go­to­wany w związku z ofertą publiczną papie­rów war­to­ścio­wych Spółki i ich dopusz­cze­niem i wpro­wa­dze­niem do obrotu na rynku regu­lo­wa­nym pro­wa­dzo­nym przez GPW jest jedy­nym praw­nie wią­żą­cym doku­men­tem zawie­ra­ją­cym infor­ma­cje o Spółce oraz ofer­cie publicz­nej papie­rów war­to­ścio­wych Spółki w Pol­sce („Oferta”). Pro­spekt został zatwier­dzony przez Komi­sję Nad­zoru Finan­so­wego w dniu 8 listo­pada 2013 r. i opu­bli­ko­wany w dniu 13 listo­pada 2013 r. W związku z Ofertą w Pol­sce oraz dopusz­cze­niem i wpro­wa­dze­niem papie­rów war­to­ścio­wych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udo­stęp­niła Pro­spekt na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej (www.newag.pl) oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Ofe­ru­ją­cego (www.trigon.pl).

Ani Pro­spekt ani papiery war­to­ściowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przed­mio­tem reje­stra­cji, zatwier­dze­nia lub noty­fi­ka­cji w jakim­kol­wiek pań­stwie poza Rze­czą­po­spo­litą Pol­ską, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z prze­pi­sami prawa wyda­nymi na pod­sta­wie dyrek­tywy 2003/71/WE Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady, ze zmia­nami, i nie mogą być ofe­ro­wane ani sprze­da­wane poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (w tym na tere­nie innych państw Unii Euro­pej­skiej, Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kanady, Japo­nii i Austra­lii), chyba że w danym pań­stwie taka oferta lub sprze­daż mogłaby zostać doko­nana zgod­nie z pra­wem, bez koniecz­no­ści speł­nie­nia jakich­kol­wiek dodat­ko­wych wymo­gów praw­nych przez Spółkę, Akcjo­na­riu­sza Sprze­da­ją­cego i ich dorad­ców. Każdy inwe­stor zamiesz­kały bądź mający sie­dzibę poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej powi­nien zapo­znać się z wła­ści­wymi prze­pi­sami prawa pol­skiego oraz regu­la­cjami innych państw, które mogą się do niego sto­so­wać w związku z udzia­łem w Ofer­cie Publicznej.