Aktualności

NEWAG z jedyną ofertą w przetargu na dostawy 5 EZT dla Woj. Pomorskiego

W dniu dzi­siej­szym firma NEWAG S.A. jako jedyna zło­żyła ofertę w prze­targu ogło­szo­nym przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pomor­skiego na dostawy 5 pię­cio­czło­no­wych  elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z opcją na dostawy kolej­nych pię­ciu pojazdów.

Firma NEWAG zło­żyła ofertę w wyso­ko­ści 123 mln zł brutto, która zmie­ściła się w pla­no­wa­nym budżecie.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym, m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, windy, sze­ro­kie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków  i rowerów.