Aktualności

Newag wyróżniony tytułem “Tego, który zmienia polski przemysł 2012″

Firma Newag S.A. i jej Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek uho­no­ro­wani zostali tytu­łem “Tego, który zmie­nia pol­ski prze­mysł 2012″

Jedno z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień przy­zna­wa­nych przez pol­skie media gospo­dar­cze wrę­czone zostało już po raz trzy­na­sty pod­czas uro­czy­stej gali w hotelu She­ra­ton. Redak­cja Mie­sięcz­nika Gospo­dar­czego Nowy Prze­mysł oraz por­talu wnp.pl wraz z wydawcą — Grupą PTWP — nadała hono­rowe tytuły “Tego, który zmie­nia pol­ski przemysł”.

Do tytułu nomi­no­wane są firmy, które śmiało, prze­my­śla­nie i kon­se­kwent­nie reali­zują kon­cep­cję biz­ne­sową. Wyróż­niane są zarówno pod­mioty spraw­nie ope­ru­jące w wiel­kiej skali, jak te, któ­rych siłą jest wie­dza, inno­wa­cja i wyobraźnia.
Newag wyróż­niono za spek­ta­ku­larny suk­ces ryn­kowy w kon­ku­ren­cji z euro­pej­skimi poten­ta­tami branży taboru kole­jo­wego.  Wpro­wa­dze­nie krót­kiego cyklu od pomy­słu do reali­za­cji pro­jektu dało fir­mie zde­cy­do­waną prze­wagę ryn­kową nad pro­du­cen­tami zachod­nimi co doce­nione zostało przez głosujących.
Obok Newagu, tytuły otrzy­mały: Arce­lor­Mit­tal Poland, BASF Pol­ska, BCT Bał­tycki Ter­mi­nal Kon­te­ne­rowy, Euro 2012 — jako wyda­rze­nie, InPost, Jan Kul­czyk, Połą­cze­nie Zakła­dów Azo­to­wych w Tar­no­wie i Puła­wach, Powen-Wafapomp, Pro­du­cent taboru kole­jo­wego: PESA Byd­goszcz, PG Sile­sia, WB Electronics.
W tym roku po raz pierw­szy do wska­za­nia kan­dy­da­tów oraz gło­so­wa­nia na nomi­no­wa­nych zapro­szeni zostali inter­nauci. Osta­teczną listę lau­re­atów wyło­niło kole­gium redakcyjne
Wię­cej infor­ma­cji: wnp.pl