Aktualności

NEWAG wyprodukuje 20 nowych lokomotyw dla PKP Intercity za ponad 367 mln zł

PKP Inter­city pod­pi­sało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Kon­trakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. Umowa zawarta z pro­du­cen­tem taboru jest ele­men­tem naj­więk­szego pro­gramu inwe­sty­cyj­nego w histo­rii PKP Inter­city, war­tego ok. 7 mld złotych.

Umowa zawarta mię­dzy PKP Inter­city i firmą NEWAG obej­muje zakup 20 nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych, z opcją na dodat­kowe 10 loko­mo­tyw. War­tość zamó­wie­nia wynosi ponad 367 mln zł brutto. Jeśli PKP Inter­city sko­rzy­sta z prawa opcji, war­tość zamó­wie­nia wzro­śnie do ponad 551 mln zł brutto. Nowe pojazdy będą roz­wi­jać pręd­kość 160 km/h, pozwolą więc efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać zmo­der­ni­zo­wane linie kole­jowe.

To bar­dzo dobra wia­do­mość, że kolejne zamó­wie­nia dla PKP Inter­city zre­ali­zuje pol­ska spółka. Współ­praca z rodzi­mymi przed­się­bior­stwami służy roz­wo­jowi kolei, która jest nie­zwy­kle ważna dla naszej gospo­darki – mówi Andrzej Adam­czyk, Mini­ster Infrastruktury.

Zgod­nie z zawartą umową, pro­du­cent zobo­wią­zany jest do reali­za­cji zamó­wie­nia
w okre­sie 30 mie­sięcy. Będzie też wyko­ny­wał regu­larne prze­glądy tech­niczne loko­mo­tyw na dru­gim, trze­cim i czwar­tym pozio­mie utrzy­ma­nia. Po 60 mie­sią­cach od daty ode­bra­nia pojaz­dów zostaną wyko­nane naprawy na czwar­tym pozio­mie utrzymania.

Pasa­że­ro­wie ocze­kują kom­for­to­wej, punk­tu­al­nej i bez­piecz­nej kolei. Cie­szymy się, że PKP Inter­city m.in. przez inten­sywne inwe­sty­cje w nowy tabor, stale dąży do tego, aby coraz lepiej speł­niać ocze­ki­wa­nia podróż­nych. Świad­czą o tym coraz lep­sze wyniki naszego naro­do­wego prze­woź­nika, dowo­dzące, że coraz wię­cej ludzi podró­żuje pocią­gami PKP Inter­city  – pod­kre­śla Andrzej Bit­tel, Pod­se­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Infrastruktury.

PKP Inter­city – Kolej Dużych Inwestycji

Kon­se­kwent­nie reali­zu­jemy stra­te­gię tabo­rową, w ramach któ­rej zain­we­stu­jemy ponad 7 mld zł w pod­no­sze­nie stan­dar­dów podróży koleją. Pod­pi­sana dzi­siaj umowa to jej kolejny ele­ment  – zapew­nia Marek Chra­niuk, Pre­zes Zarządu PKP Intercity.

PKP Inter­city reali­zuje obec­nie naj­więk­szy pro­gram inwe­sty­cyjny w histo­rii spółki „PKP Inter­city – Kolej Dużych Inwe­sty­cji”, któ­rego celem jest m.in. zakup i moder­ni­za­cja taboru oraz dal­sze pod­no­sze­nie kom­fortu podróży. Na zakup nowych wago­nów i loko­mo­tyw oraz moder­ni­za­cję taboru już posia­da­nego, a także na sta­cje posto­jowe PKP Inter­city prze­zna­czy do 2023 roku około 7 mld zł.

Nowe loko­mo­tywy będą wyko­rzy­sty­wane do obsługi połą­czeń w całej Pol­sce, m.in. na trasach:

  • Prze­myśl – Lublin – War­szawa – Byd­goszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski
  • Suwałki – Białystok/Lublin – War­szawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.

Loko­mo­tywy Grif­fin, które zostaną dostar­czone w ramach pod­pi­sa­nego kon­traktu, będą następną wer­sją loko­mo­tyw obec­nie eks­plo­ato­wa­nych przez PKP Inter­city. Będą to  naj­no­wo­cze­śniej­sze loko­mo­tywy elek­tryczne w Pol­sce. Grif­finy eks­plo­ato­wane przez PKP IC, w ciągu dwóch mie­sięcy prze­je­chały po 80 tys. kilo­me­trów każda. Doświad­cze­nia zdo­byte pod­czas tej eks­plo­ata­cji będą przy­datne w pra­cach nad nowymi Grif­fi­nami. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia tech­niczne w zaofe­ro­wa­nych loko­mo­ty­wach pozwolą na zapew­nie­nie wyso­kiego poziomu nie­za­wod­no­ści oraz bez­pie­czeń­stwa. — mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A.