Aktualności

NEWAG wyprodukuje 20 lokomotyw elektrycznych dla PKP IC

W dniu dzi­siej­szym Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza  w cało­ści odda­liła zło­żone odwo­ła­nie w prze­targu na dostawę 20 loko­mo­tyw elek­trycz­nych dla PKP IC, tym samym umoż­li­wia­jąc pod­pi­sa­nie umowy pomię­dzy NEWAG SA a  PKP IC.

Przy­po­mnijmy — 29 grud­nia ogło­szono wynik prze­targu PKP Inter­city na dostawę 20 fabrycz­nie nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych oraz ich utrzy­ma­nie. Oferta NEWAG z wyni­kiem 93,46 pkt.  została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wśród naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków udzie­le­nia zamó­wie­nia znaj­do­wały się ter­min dostawy pojaz­dów (mak­sy­mal­nie 30 mie­sięcy od zło­że­nia zamó­wie­nia), osią­gana pręd­kość (160 km/h), cena oraz stawka za świad­cze­nie usług utrzy­ma­nia. Istot­nym kry­te­rium wyboru była rów­nież nie­za­wod­ność taboru utrzy­mu­jąca się na kwar­tal­nym pozio­mie mini­mum 95%. PKP IC zazna­czyło także, że dostawca będzie zobo­wią­zany do utrzy­ma­nia tech­nicz­nego na pozio­mach 2, 3 oraz 4 oraz zapew­nie­nia nie­zbęd­nego zaple­cza tech­no­lo­gicz­nego. Zamó­wie­nie zawie­rało prawo opcji na dostawę kolej­nych dzie­się­ciu pojazdów.

Zamó­wie­nie jest czę­ścią planu moder­ni­za­cji tabo­rów roz­pi­saną na lata 2016–2020. Reali­za­cja całego planu inwe­sty­cyj­nego wiążę się z kosz­tem ok. 2,5 mld zł. Dwa­dzie­ścia nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych ma pozwo­lić na efek­tywne wyko­rzy­sta­nie moder­ni­zo­wa­nych linii kole­jo­wych, które umoż­li­wiają roz­wi­nię­cie pręd­ko­ści 160 km/h. Dotych­czas bowiem na trak­cje te wyjeż­dżały wol­niej­sze składy, które uzu­peł­niały braki w elek­tro­wo­zach, ale jed­no­cze­śnie nega­tyw­nie odbi­jały się na cza­sach przejazdu.