Aktualności

Newag wyprodukuje 12 pojazdów dla Województwa Małopolskiego

Woje­wódz­two Mało­pol­skie pod­pi­sało umowę z Newag S.A. na dostawę 12 pojaz­dów szy­no­wych. Sądecka firma wypro­du­kuje nowo­cze­sne pociągi, które jesz­cze w tym roku tra­fią na mało­pol­skie trasy kole­jowe. War­tość zamó­wio­nego taboru to pra­wie 300 mln zł. Jego wła­ści­cie­lem będzie Woje­wódz­two Mało­pol­skie, a ope­ra­to­rem woje­wódzka spółka Koleje Małopolskie.

– To następny etap budo­wa­nia stra­te­gii trans­portu zin­te­gro­wa­nego, w któ­rym trans­port kole­jowy odgrywa klu­czową rolę. Od 2003 r. suk­ce­syw­nie naby­wamy kolejne pociągi, do tej pory zaku­pi­li­śmy ich 31 – mówił mar­sza­łek Jacek Krupa przed pod­pi­sa­niem umowy. — Potrzeby woje­wódz­twa zakła­dają zakup 60 pocią­gów do 2020 r. bowiem kolej aglo­me­ra­cyjna w cało­ści ma być oparta o nowy tabor zapew­nia­jący podróż w warun­kach na miarę XXI wieku – pod­kre­ślił. Mar­sza­łek dodał rów­nież, że nowe pojazdy będą kur­so­wały na trze­ciej z linii Szyb­kiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej do Tar­nowa, któ­rej otwar­cie pla­no­wane jest na koniec tego roku.

– Cie­szę się, że tak ogromna kwota 300 mln zł trafi na sądecką zie­mię i zapewni kolejne miej­sca pracy – mówił z kolei czło­nek zarządu Leszek Zegzda.

Pod­pi­sana dziś umowa zakłada, że Newag dostar­czy 6 pojaz­dów do końca listo­pada br. (4 składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz 2 szt. 4-członowych EZT Impuls 31WE) oraz zapewni kom­plek­sową obsługę gwa­ran­cyjną, ser­wis i utrzy­ma­nie. Nowe pociągi będą mogły obsłu­gi­wać pasa­że­rów już w grud­niu br. Pozo­stałe 6 skła­dów zosta­nie dostar­czone do 15 lutego 2017 r. Samo­rząd woje­wódz­twa może sko­rzy­stać rów­nież z tzw. prawa opcji i zaku­pić dodat­kowe pojazdy. Zarząd Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego podej­mie decy­zję w tym zakre­sie w ciągu naj­bliż­szego miesiąca.

– Jeste­śmy nie­zmier­nie zado­wo­leni, że udało nam się sfi­na­li­zo­wać pod­pi­sa­nie tej umowy.  Tym bar­dziej cie­szy nas fakt, że jesz­cze w tym roku, w któ­rym obcho­dzimy jubi­le­usz 140-lecia zało­że­nia firmy, kolejne pojazdy z logo NEWAG-u poja­wią się na torach Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego – mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.  Pre­zes pod­kre­ślił rów­nież, że któ­ryś z pocią­gów wypro­du­ko­wa­nych dla Mało­pol­ski będzie set­nym pocią­giem wypro­du­ko­wa­nym w Newagu.

Nowy tabor będzie speł­niał rygo­ry­styczne normy euro­pej­skie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu poprawi się kom­fort podróży mało­pol­skich pasa­że­rów, przede wszyst­kim osób nie­peł­no­spraw­nych i o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści. Pasa­że­ro­wie będą podró­żo­wać w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wypo­sa­żo­nych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojaz­dach będzie zasto­so­wany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza oraz sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów. Czte­ro­czło­nowe Impulsy 31WE pomiesz­czą 200 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych (w tym 16  uchyl­nych), a pię­cio­czło­nowe Impulsy 45WE będą mogły prze­wo­zić 250 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych (w tym 20 uchylnych).

Pociągi Impuls to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne — cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają rów­nież rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe (zgod­nie z EN 15227 C1 oraz PII wg EN 12663). Impulsy będą podró­żo­wać z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.

Na zakup taboru prze­wi­dziane zostało dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­jektu „Zakup Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych dla roz­woju kolei mało­pol­skich” z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego na lata 2014–2020. Za reali­za­cję pro­jektu odpo­wiada Depar­ta­ment Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, który będzie wnio­sko­wał o 42 mln euro ze środ­ków UE. Wkład wła­sny zosta­nie pokryty z budżetu woje­wódz­twa oraz fun­du­szu kolejowego.