Aktualności

NEWAG wypłaci 20 mln dywidendy

W dniu 17.06.2014 Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy Spółki  NEWAG  S.A. pod­jęło uchwałę nr 5  w spra­wie podziału zysku i wypłaty dywi­dendy za rok 2013. Zgod­nie z tre­ścią uchwały na wypłatę dywi­dendy prze­zna­czono kwotę 20.250.000,- zło­tych, co sta­nowi 0,45 /czterdzieści pięć/ gro­szy na jedną akcję. W dywi­den­dzie uczest­ni­czyć będą wszyst­kie akcje Spółki (45.000.000 akcji).

Do otrzy­ma­nia dywi­dendy upraw­nie­niu będą akcjo­na­riu­sze, któ­rym przy­słu­gi­wały będą akcje Spółki w dniu 17 wrze­śnia 2014 roku.
Dzień wypłaty dywi­dendy usta­lony został  na 2 paź­dzier­nika 2014 roku.

WZA jed­no­gło­śnie zde­cy­do­wało, że pozo­stałe 13.361.149,94 zło­tych zysku prze­zna­czone zosta­nie na kapi­tał zapa­sowy Spółki.
Tym samym Zarząd zre­ali­zo­wał dekla­ra­cje zawarte w pro­spek­cie emi­syj­nym Spółki.