Aktualności

NEWAG wśród firm zaprezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej

Newag S.A. zna­lazł się w wąskim gro­nie 25 wybra­nych firm, które w ciągu ostat­niego stu­le­cia w istot­nym stop­niu przy­czy­niły się do suk­cesu pol­skiej myśli tech­no­lo­gicz­nej. Pre­zen­ta­cja spółek ma miej­sce na zaini­cjo­wa­nej przez Pre­zy­denta RP, Pana Andrzeja Dudę Pol­skiej Wysta­wie Gospo­dar­czej w pawi­lo­nie przy pl. Pił­sud­skiego w War­sza­wie. Wśród przed­się­biorstw, które dzięki prze­my­śla­nej stra­te­gii roz­woju i umie­jęt­no­ści adap­ta­cji w obli­czu dyna­micz­nych zmian ryn­ko­wych prze­trwały do dzi­siaj i z suk­ce­sem reali­zują swoje cele biz­ne­sowe zna­la­zła się rów­nież mało­pol­ska spółka Newag. Wystawa, która została otwarta 28 wrze­śnia br., pod­su­mo­wuje 100 lat rodzi­mej gospo­darki, sku­pia się na kra­jo­wych inno­wa­cyj­nych przed­się­bior­stwach, które budują kra­jo­braz gospo­dar­czy dzi­siej­szej Rzeczpospolitej.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego oraz naj­wyż­sze stan­dardy jako­ści wytwa­rza­nych pojaz­dów przy­czy­niły się do wyróż­nie­nia doko­nań Newag S.A. i uję­cie tech­nicz­nego dorobku spółki na wyjąt­ko­wej eks­po­zy­cji. Została ona doce­niona za wkład w roz­wój branży oraz efekty pro­wa­dzo­nych prac rozwojowo-badawczych. Na zna­le­zie­nie się wśród pre­zen­to­wa­nych spółek wpły­nęła rów­nież ory­gi­nal­ność roz­wią­zań Newagu. Duże zna­cze­nie miała także wio­dąca pozy­cja pro­du­centa elek­trycz­nych i spa­li­no­wych pojaz­dów pasa­żer­skich, loko­mo­tyw oraz pojaz­dów metra i tram­wa­jów na rynku wewnętrz­nym oraz stale rosnąca kon­ku­ren­cyj­ność pro­duk­tów na are­nie międzynarodowej.

Pol­ska Wystawa Gospo­dar­cza przed­sta­wia Pol­skę jako kraj inno­wa­cyjny i prze­ży­wa­jący roz­wój gospo­dar­czy, ale jed­no­cze­śnie sza­nu­jący swoją histo­rię oraz wierny dłu­go­let­niej tra­dy­cji. Ini­cja­tywa Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej poka­zuje doro­bek oraz przy­szłość rodzi­mej gospo­darki. Ma ona na celu wzbu­dze­nie poczu­cia dumy i sza­cunku dla kon­se­kwent­nie budo­wa­nych marek pol­skich oraz sze­rze­nie idei patrio­ty­zmu gospo­dar­czego. Wyda­rze­nie nawią­zuje do histo­rycz­nej wystawy kra­jo­wej, zor­ga­ni­zo­wa­nej w Pozna­niu w 1929 r., która uka­zy­wała doro­bek 10 lat nie­pod­le­głej Polski.

W swoim prze­mó­wie­niu inau­gu­ru­ją­cym Pre­zy­dent RP pod­kre­ślił nie­prze­ce­nioną rolę kre­atyw­no­ści w budo­wa­niu kon­ku­ren­cyj­nej gospo­darki. Zazna­czył rów­nież, jak ważna dla suk­cesu pań­stwa jest współ­praca pomię­dzy przed­się­bior­stwami. Przed­sta­wie­nie na eks­po­zy­cji pol­skich suk­ce­sów gospo­dar­czych ma słu­żyć jako inspi­ra­cja dla przy­szłych poko­leń do reali­za­cji wła­snych odważ­nych i nowa­tor­skich pomysłów.

Pol­ska Wystawa Gospo­dar­cza jest otwarta dla wszyst­kich zwie­dza­ją­cych przez naj­bliż­szy miesiąc.