Aktualności

NEWAG wspiera sport

Od wielu już lat NEWAG S.A. zachęca do aktyw­no­ści fizycz­nej wspie­ra­jąc lokalne ini­cja­tywy spor­towe. Spółka jest jed­nym z dwóch spon­so­rów Klubu Spor­to­wego NARCIARNIA dzia­ła­ją­cego w Nowym Sączu.

KS NARCIARNIA powstał w 2009 roku. Pomy­sło­dawcą powsta­nia klubu był Woj­ciech Wysow­ski, peł­niący obec­nie funk­cję kie­row­nika wyszko­le­nia mło­dzieży i jed­no­cze­śnie tre­nera naj­star­szej grupy zawod­ni­ków. „Zara­ził” on swoją pasją grono gorą­cych zwo­len­ni­ków bia­łego sza­leń­stwa. Pierw­szym Pre­ze­sem Zarządu klubu został Zbi­gniew Konie­czek, który pia­sto­wał tę funk­cję do 2012 roku.

W ciągu 6 lat Nar­ciar­nia wyszko­liła bli­sko 70 zawod­ni­ków, któ­rzy zaj­mo­wali dobre miej­sca zarówno w Mistrzo­stwach Pol­ski Junio­rów Młod­szych, Pucha­rze Pol­ski, Lidze Mało­pol­skiego Związku Nar­ciar­skiego. Naj­lepsi repre­zen­to­wali nasz kraj w Mistrzo­stwach Świata Dzieci oraz innych zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych FIS.
Tak w  Pucha­rze Pol­ski w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej, jak w lidze Mało­pol­skiego Okrę­go­wego Związku Nar­ciar­skiego  K.S. Nar­ciar­nia może poszczy­cić się bar­dzo dobrymi rezul­ta­tami i wyso­kimi miej­scami (na podium lub tuż za).

17 maja 2014 w Mia­steczku Gali­cyj­skim w Nowym Sączu odbyło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie kolej­nego sezonu nar­ciar­skiego 2013/2014 Mało­pol­skiego Oddziału Związku Nar­ciar­skiego. „NARCIARNIA”, spon­so­ro­wana przez NEWAG S.A., była współ­or­ga­ni­za­to­rem tego wydarzenia

Nago­dzeni zostali nar­cia­rze alpej­czycy star­tu­jący w zawo­dach orga­ni­zo­wa­nych przez MOZN oraz nar­cia­rze bie­ga­cze, któ­rzy osią­gnęli naj­lep­sze wyniki w sezo­nie.
Nagro­dzono 27 bie­ga­czy, 120 alpej­czy­ków, kluby i szkoły. KS NARCIARNIA w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej ligii MOZN zajął 2 miejsce.

W uro­czy­sto­ści udział wzięli przed­sta­wi­ciele Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki RP, Sta­ro­sto­wie Powia­tów, W-ce Pre­zy­dent Mia­sta Nowego Sącza, Woje­wódzki Kura­tor Oświaty i Wycho­wa­nia, Pre­zes Pol­skiego Związku Nar­ciar­skiego, przed­sta­wi­ciele szkół mia­sta i region.

Rela­cja z uro­czy­sto­ści TV-NS

wię­cej o KS NARCIARNIA