Aktualności

Newag SA zmodernizuje wagony dla PKP Intercity

15 lipca 2016 r. została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Newag SA a PKP Inter­city SA na moder­ni­za­cję wago­nów. Na pod­sta­wie umowy Newag prze­pro­wa­dzi naprawę główną poziomu P5 wraz z moder­ni­za­cją 16 wago­nów oso­bo­wych klasy 2 typu 111A.

Po wyko­na­nej moder­ni­za­cji wagony będą wago­nami bez­prze­dzia­ło­wymi 2 klasy przy­sto­so­wa­nymi do prze­wozu nart i rowe­rów. Kli­ma­ty­zo­wane, nowo­cze­śnie wypo­sa­żone wnę­trze i ergo­no­miczne fotele zapew­nią pasa­że­rom kom­fort podró­żo­wa­nia. Do dys­po­zy­cji pasa­że­rów będzie rów­nież wifi oraz gniazdka elek­tryczne 230V przy każ­dym fotelu do łado­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych lub pod­łą­cze­nia lap­to­pów. Wagony będą wypo­sa­żone w her­me­tyczne toa­lety z obie­giem zamknię­tym oraz w nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej i monitoringu.

Cał­ko­wita war­tość umowy wynosi 53 096 640,00 PLN brutto. Prze­wi­dy­wana data zakoń­cze­nia reali­za­cji kon­traktu to 31 marca 2017r.