Aktualności

NEWAG SA na międzynarodowych targach kolejowych Innotrans w Berlinie

W dniach 18–21 wrze­śnia br. miały miej­sce w Ber­li­nie naj­więk­sze i naj­waż­niej­sze mię­dzy­na­ro­dowe targi kole­jowe Inno­trans 2018.

Pod­czas trwa­nia tar­gów firma NEWAG SA zapre­zen­to­wała trzy pojazdy. Euro­pej­ską pre­mierę miał Elek­tryczny Zespół Trak­cyjny Impuls 2 wypro­du­ko­wany dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. EZT Impuls dru­giej gene­ra­cji cha­rak­te­ry­zuje się mię­dzy innymi mniej­szą wagą, więk­szą pojem­no­ścią oraz wyż­szą nie­za­wod­no­ścią, wzglę­dem poprzed­niej wer­sji fla­go­wego pro­duktu NEWAG. Pojazd ten zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją wypo­sa­żony jest m.in. w wifi, kli­ma­ty­za­cję, gniazdka elek­tryczne oraz USB, moni­tory. Impuls 2 dosto­so­wany jest do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych oraz jest zgodny z naj­now­szymi euro­pej­skimi nor­mami doty­czą­cymi bez­pie­czeń­stwa. Na wspo­mnie­nie zasłu­guje też szcze­gólna strefa dla rodzin, ozna­czona cha­rak­te­ry­stycz­nymi logo­ty­pami. Naj­młodsi będą mogli umi­lić sobie czas podróży gra­jąc w spe­cjal­nie przy­go­to­waną grę plan­szową. Pojazdy osią­gają pręd­kość eks­plo­ata­cyjną do 160 km/h. Liczba miejsc sie­dzą­cych w każ­dym skła­dzie to 160, w tym 154 stałe.

Kolejny zapre­zen­to­wany pojazd to pierw­sza w Euro­pie 6-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna DRAGON 2, w pełni zgodna z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014), wypo­sa­żona w ETCS poziomu 2. Została zapro­jek­to­wana do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. W loko­mo­ty­wie zabu­do­wano prze­kształt­niki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapew­nia­jące bez­a­wa­ryjną pracę w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, zmniej­sze­nie poziomu hałasu, ogra­ni­cze­nie strat ener­gii o 50% oraz zmniej­sze­nie roz­mia­rów i masy urzą­dzeń o 60%.

Trze­cim pojaz­dem, który został poka­zany na tar­gach Inno­trans było metro dla buł­gar­skiej spółki Metro­po­li­tan EAD z sie­dzibą w Sofii. Pro­jekt ten NEWAG SA reali­zuje w kon­sor­cjum z SIEMENS. Nowe pojazdy bazują na plat­for­mie Inspiro, czyli takiej jak w pojaz­dach dostar­czo­nych dla Metra War­szaw­skiego. Róż­nić je będzie, m.in. zamon­to­wa­nie odbie­ra­ków prądu, ponie­waż pojazdy te prze­zna­czone będą zarówno do jazdy w tune­lach jak i na powierzchni.

Pod­czas ber­liń­skich tar­gów odbyły się liczne spo­tka­nia z kon­tra­hen­tami oraz dostaw­cami firmy, a także zapo­cząt­ko­wane zostały nowe roz­mowy. Bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyło się sto­isko firmy, ale także wyżej wspo­mniane pre­zen­to­wane pojazdy.