Aktualności

NEWAG S.A. zacieśnia współpracę z uczelniami wyższymi

Pod­pi­sane zostało kolejne poro­zu­mie­nie o współ­pracy, tym razem  zPoli­tech­niką Kra­kow­ską. Umowa doty­czy współ­dzia­ła­nia w obsza­rze kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­nych kadr inży­nier­skich oraz przy reali­za­cji pro­jek­tów badawczo-rozwojowych i inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii.  W związku z dyna­micz­nym roz­wo­jem NEWAG roz­sze­rza pion badań  i roz­woju, pro­wa­dzi wła­śnie rekru­ta­cję do biura kon­struk­cyj­nego, które we wrze­śniu roz­pocz­nie dzia­łal­ność w Krakowie.

Poro­zu­mie­nie nadaje for­malne ramy trwa­ją­cej już od wielu lat uda­nej współ­pracy Poli­tech­niki Kra­kow­skiej i NEWAG-u. Trzy­let­nia umowa ma sze­roki zakres. W jej ramach NEWAG S.A. będzie orga­ni­zo­wać prak­tyki i staże stu­denc­kie, a także  wycieczki dydak­tyczne i dni otwarte dla przy­szłych inży­nie­rów. Pro­gram sta­żów i prak­tyk ma uwzględ­niać potrzeby firmy. NEWAG umoż­liwi także pozy­ski­wa­nie tema­tów do prac dyplo­mo­wych i magi­ster­skich stu­den­tów. Będzie też pro­wa­dzić nabór kadry inży­nier­skiej wśród absol­wen­tów PK, naj­czę­ściej takich kie­run­ków tech­nicz­nych jak mecha­nika i budowa maszyn, trans­port, auto­ma­tyka i robo­tyka, elek­tro­tech­nika oraz zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Uczel­nia zobo­wią­zała się do edu­ka­cji pra­cow­ni­ków firmy na stu­diach oraz w ramach kur­sów, szko­leń, wykła­dów otwar­tych z wyko­rzy­sta­niem swo­jej bazy dydak­tycz­nej i labo­ra­to­ryj­nej. Dla­tego jed­nym z głów­nych owo­ców poro­zu­mie­nia o współ­pracy będzie wykształ­ce­nie spe­cja­li­stów, posia­da­ją­cych prak­tyczne umie­jęt­no­ści wyma­gane w branży kon­struk­cji pojaz­dów szynowych.

– Już teraz zatrud­niamy kil­ku­dzie­się­ciu absol­wen­tów Poli­tech­niki Kra­kow­skiej, a będziemy zwięk­szać zasoby kadrowe,  posze­rza­jąc dział badań i roz­woju. Pró­bu­jemy zasy­pać prze­paść poko­le­niową w kształ­ce­niu kadr, bo w ostat­nich 20 latach nie kon­stru­owano w Pol­sce nowych pojaz­dów szy­no­wych . Mamy młody zespół zdol­nych kon­struk­to­rów, a będziemy go jesz­cze posze­rzać. We wrze­śniu w Kra­ko­wie ofi­cjal­nie roz­pocz­nie dzia­łal­ność Biuro Kon­struk­cyjne Działu Badań i Roz­woju NEWAG-u, będzie w nim pra­co­wać 30  inży­nie­rów, jeste­śmy w trak­cie rekru­ta­cji. Wybra­li­śmy kra­kow­ską loka­li­za­cję wła­śnie ze względu na dostęp do kadr inży­nier­skich, kształ­co­nych na tutej­szychuczel­niach  – mówił na PK po pod­pi­sa­niu umowy Maciej Duczyń­ski,wice­pre­zes zarządu i dyrek­tor ds. mar­ke­tingu i roz­woju w NEWAG S.A.

Naukowcy Poli­tech­niki będą także słu­żyć sądec­kiej spółce fachową wie­dzą w for­mie eks­per­tyz, ana­liz i opi­nii z zakresu tech­niki oraz orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia. Part­ne­rzy zamie­rzają także wspólne pozy­ski­wać środki finan­sowe, także unijne, na przed­się­wzię­cia badaw­cze i dydaktyczne.

– Współ­praca z oto­cze­niem gospo­dar­czym jest wpi­sana w misję Poli­tech­niki Kra­kow­skiej. Poro­zu­mie­nie z firmą NEWAG przy­nosi korzy­ści obu stro­nom. Dzięki umo­wie będziemy mogli reali­zo­wać wiele wspól­nych pro­jek­tów badawczo-rozwojowych i dydak­tycz­nych. Naszym stu­den­tom ta współ­praca umoż­li­wia udział w roz­wią­zy­wa­niu rze­czy­wi­stych pro­ble­mów tech­nicz­nych i tech­no­lo­gicz­nych, co da im tak poszu­ki­wane przez pra­co­daw­ców prak­tyczne umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje oraz prze­wagę kon­ku­ren­cyjną na rynku pracy – pod­kre­śla prof. Jan Kazior, pro­rek­tor PK do spraw nauki.– Jestem prze­ko­nany, że z owo­ców współ­pracy będzie zado­wo­lony także NEWAG, który przy tak impo­nu­ją­cym tem­pie roz­woju będzie potrze­bo­wał wielu dobrze wykształ­co­nych inży­nie­rów. Takich można zna­leźć na Poli­tech­nice Kra­kow­skiej. Już teraz z sądec­kim pro­du­cen­tem  loko­mo­tyw bli­sko współ­pra­cuje Insty­tut Pojaz­dów Szy­no­wych Wydziału Mecha­nicz­nego PK, teraz współ­praca zosta­nie roz­sze­rzona na wszyst­kie jed­nostki uczelni.

NEWAG, który dotąd dyna­micz­nie roz­wi­jał dzia­łal­ność na pol­skim rynku, roz­po­czyna wła­śnie eks­pan­sję w Euro­pie. Koń­czy prace nad spa­li­no­wym zespo­łem trak­cyj­nym dla odbiorcy z Sycy­lii i czeka na roz­strzy­gnię­cia kolej­nych euro­pej­skich przetargów.