Aktualności

NEWAG S.A. z Diamentem Forbesa 2015

FORBES po raz kolejny uho­no­ro­wał NEWAG S.A. swoim Dia­men­tem. Spółka zajęła wyso­kie 3. miej­sce w ran­kingu dużych firm z woje­wódz­twa mało­pol­skiego i 20. miej­sce w Polsce. W ran­kingu zna­la­zły się firmy, które w 2014 roku wyka­zały naj­więk­szy prze­ciętny roczny wzrost war­to­ści i osią­gnęły przy­chody ze sprze­daży na pozio­mie co naj­mniej 5 mln złotych.

Ran­king opra­co­wany został przez wywia­dow­nię Bisnode Pol­ska. Wyko­rzy­stane dane finan­sowe pocho­dziły z ofi­cjal­nych infor­ma­cji prze­ka­zy­wa­nych przez firmy do Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego w 2014 roku. Na  pod­sta­wie zebra­nych danych powstała baza przed­się­biorstw, któ­rym  wywia­dow­nia przy­znała pozy­tywny rating wia­ry­god­no­ści, a więc takich, które są ren­towne (na pod­sta­wie wskaź­ni­ków EBIT i ROA), mają wysoką płyn­ność bie­żącą i nie zale­gają z płat­no­ściami. Przed­się­bior­stwa speł­nia­jące wszyst­kie te warunki musiały rów­nież wyka­zać się dodat­nim wyni­kiem finan­so­wym oraz war­to­ścią kapi­ta­łów wła­snych.  Dodat­kowo spraw­dzona została geneza wyniku lau­re­atów w celu wyeli­mi­no­wa­nia przed­się­biorstw, w któ­rych sko­kowy wzrost war­to­ści był efek­tem jed­no­ra­zo­wych zda­rzeń nad­zwy­czaj­nych.
____

NEWAG S.A jest nowo­cze­sną firmą z histo­rią się­ga­jącą 1876 r. Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych oraz taboru kole­jo­wego, tram­wa­jów i pojaz­dów metra.
W zakła­dach spółki w Nowym Sączu wytwa­rzane są elek­tryczne i spa­li­nowe zespoły trak­cyjne, moder­ni­zo­wane wagony oso­bowe i loko­mo­tywy spa­li­nowe, nato­miast w Spółce zależ­nej NEWAG Gli­wice S.A. pro­du­ko­wane są i moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy elek­tryczne. To wła­śnie w zakła­dach w Gli­wi­cach powstają plat­formy naj­now­szych loko­mo­tyw Dra­gon i Griffin.

Spółka ma sta­bilną i mocną pozy­cję na rynku pro­du­cen­tów loko­mo­tyw w Pol­sce. W ostat­nich latach grupa kapi­ta­łowa NEWAG S.A. zdo­mi­no­wała kra­jowy rynek pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych oraz pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trakcyjnych.

NEWAG S.A. jest part­ne­rem pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów: GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG i Bom­bar­dier.
Wspól­nie z Sie­men­sem Spółka zre­ali­zo­wała kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, nato­miast ze Sta­dle­rem reali­zuje kon­trakt na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.
W grud­niu 2013 roku firma pod­pi­sała umowę na dostawę spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych do Włoch roz­po­czy­na­jąc tym samym zagra­niczną eks­pan­sję firmy.

NEWAG S.A. posiada cer­ty­fi­kat PN-EN ISO 9001:2009 potwier­dza­jący wdro­że­nie i sto­so­wa­nie nowo­cze­snego sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią oraz cer­ty­fi­kat IRIS rev.02.1 poświad­cza­jący wdro­że­nie mię­dzy­na­ro­do­wego stan­dardu kolejowego.

wię­cej o Dia­men­tach For­besa 2015:

http://diamenty.forbes.pl/jak-narodzily-sie-diamenty-metodyka-rankingu,artykuly,189192,1,1.html