Aktualności

NEWAG S.A. wyróżniony nagrodą Inwestora Roku

– Nagrody są nie tylko uho­no­ro­wa­niem danego pomy­słu, przed­się­wzię­cia, doko­nań i dzia­łań, są także moty­wa­cją do pracy, pew­nym wyznacz­ni­kiem dal­szej, dobrej drogi – mówi zastępca pre­zy­denta mia­sta Hen­ryk Słomka– Narożański.

Pod­czas  VII Forum Inwe­sty­cyj­nego w Tar­no­wie, po raz kolejny, wrę­czono nagrody Inwe­stor Roku i Inwe­sty­cja Roku, przy­zna­wane przez Radę Pro­gra­mową Forum.

Tytuł Inwe­sty­cji Roku otrzy­mało Muzeum Śląskie w Kato­wi­cach, a Inwe­sto­rem Roku została firma NEWAG S.A.

Rada Pro­gra­mowa Forum uza­sad­nia­jąc swój wybór pod­kre­ślała, że Spółka NEWAG to jedna z dwóch naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego. Pociągi NEWAG-u wożą pasa­że­rów wielu czę­ściach Pol­ski. Firma roz­po­częła eks­pan­sję zagra­niczną, z powo­dze­niem kon­ku­ru­jąc ze zna­nymi na całym świe­cie pro­du­cen­tami. Histo­ria Newagu jest dowo­dem na to, jak ogromny poten­cjał tkwi w pol­skim przemyśle.

Odbie­ra­jąc nagrodę z rąk Posła do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Janu­sza Lewan­dow­skiego, Pre­zes Wie­sław Piwo­war pod­kre­ślił, że wyróż­nie­nie jakim Rada Pro­gra­mowa nagro­dziła firmę, jej pra­cow­ni­ków, mana­ge­ment i Zarząd jest wielką zachętą do dal­szej pracy i dal­szego roz­woju Spółki.