Aktualności

NEWAG S.A. wyróżniony Diamentem Forbesa 2014

Mie­sięcz­nik For­bes po raz kolejny nagro­dził Dia­men­tami przed­się­bior­stwa, które osią­gnęły naj­więk­szy prze­ciętny roczny wzrost wartości.

Miło nam poin­for­mo­wać, że w tym roku wśród wyróż­nio­nych na bar­dzo wyso­kiej pozy­cji zna­lazł się NEWAG S.A. Spółka zajęła2.miejsce w woje­wódz­twie mało­pol­skim (tuż za Tau­ron Dys­try­bu­cja S.A.), oraz bar­dzo wyso­kie 8. miej­sce w ran­kingu ogól­no­pol­skim.
Jak wynika z zesta­wie­nia mie­sięcz­nika, NEWAG S.A. jest naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­jącą się firmą branży kole­jo­wej.

Wyróż­nie­nie to jest szcze­gól­nie cenne, gdyż firmy oce­niane były na pod­sta­wie spra­woz­dań finan­so­wych zło­żo­nych do KRS. Dodat­kowo  spraw­dzona została geneza wyniku lau­re­atów w celu wyeli­mi­no­wa­nia przed­się­biorstw, w któ­rych sko­kowy wzrost war­to­ści był efek­tem jed­no­ra­zo­wych zda­rzeń nad­zwy­czaj­nych.
Szcze­góły meto­do­lo­gii wyceny przed­się­biorstw oraz pomiaru wzro­stu ich war­to­ści  opra­co­wane zostały przez ana­li­ty­ków Bisnode Pol­ska w poro­zu­mie­niu z redak­cją „For­besa”. Wyko­rzy­stane dane finan­sowe pocho­dzą z ofi­cjal­nych infor­ma­cji prze­ka­zy­wa­nych przez firmy zgod­nie z pol­skim pra­wem i zebra­nych przez wywia­dow­nię.
źródło: For­bes

Wię­cej o meto­do­lo­gii: http://diamenty.forbes.pl/jak-narodzily-sie-diamenty-forbesa-2014,artykuly,170479,1,1.html

Dia­menty For­bes 2014http://diamenty.forbes.pl/