Aktualności

NEWAG S.A. wyprodukuje nowoczesne Impulsy dla Województwa Świętokrzyskiego

Firma NEWAG S.A., która w ubie­głych latach dostar­czyła dla Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego 6 pojaz­dów szy­no­wych ponow­nie wygrała prze­targ, ogło­szony w grud­niu 2017 roku, na dostawę 2 fabrycz­nie nowych czte­ro­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. War­tość umowy opiewa na kwotę 44 378 400 zł brutto.

Zakup taboru zosta­nie sfi­nan­so­wany ze środ­ków Fun­du­szu Kole­jo­wego oraz środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego na lata 2014 – 2020.

Nowo­cze­sny park tabo­rowy Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego wzbo­gaci się tym razem o więk­sze pojazdy – czte­ro­czło­nowe, które pomiesz­czą około 400 osób, w tym dla 200 prze­wi­dziano miej­sca sie­dzące. Nowe EZT IMPULS, podob­nie jak poprzed­nie będą wypo­sa­żone w sze­reg nowo­cze­snych roz­wią­zań uła­twia­ją­cych podró­żo­wa­nie, m.in. windy dla nie­peł­no­spraw­nych, gniazdka elek­tryczne przy każ­dym fotelu, dostęp do Inter­netu, kli­ma­ty­za­cja, auto­maty bile­towe, miej­sca do prze­wozu rowe­rów oraz dużych bagaży czy też sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Nowo­ścią w pojaz­dach będą zapewne pętle induk­cyjne, które umoż­li­wią oso­bie nie­do­sły­szą­cej odbiór nie­ska­zi­tel­nie czy­stego i wyraź­nego dźwięku poprzez cewkę tele­fo­niczną, w którą wypo­sa­żony jest nie­mal każdy apa­rat słu­chowy a także defibrylatory.

Nowe pojazdy będą dostar­czane eta­powo. Dostawa pierw­szego została prze­wi­dziana na 25 paź­dzier­nika tego roku, nato­miast drugi EZT zosta­nie dostar­czony do 25 lutego 2019 roku.