Aktualności

NEWAG S.A. w gronie najlepszych

W dniu wczorajszym, już po raz 17-ty “Rzecz­po­spo­lita” ogło­siła Listę 500. W eli­tar­nym gro­nie nagro­dzo­nych zna­lazł się NEWAG S.A. , który wyróż­niony został za  inwe­sty­cje. W  imie­niu Spółki nagrodę ode­brał pre­zes Zbi­gniew Konieczek.

Gala Listy 500.

– To już 17 odsłona waż­nego dla gospo­darki ran­kingu. Lista 500 to naj­lep­sze zwier­cia­dło pol­skiej gospo­darki — mówił pod­czas wystą­pie­nia otwie­ra­ją­cego galę roz­da­nia nagród Bogu­sław Chra­bota, redak­tor naczelny „Rzecz­po­spo­li­tej. — Jeste­śmy w „Rzecz­po­spo­li­tej” nie tylko waszymi adwo­ka­tami, po pro­stu w was wie­rzymy – powie­dział do wyróż­nio­nych w konkursie.

– Dla mnie to wyda­rze­nie jest szcze­gól­nie przy­ja­zne. „Rzecz­po­spo­lita” jest gazetą, którą w pierw­szej kolej­no­ści otwie­ram z samego rana – mówiła Ilona Antoniszyn-Klik, pod­se­kre­tarz w Mini­ster­stwie Gospo­darki. — „Rzecz­po­spo­lita” to tytuł, który potrafi doce­nić war­tość. War­tość firmy rozu­miem jako war­tość inwe­sty­cji, eks­portu, ale także war­tość kwot wpła­ca­nych przez te przed­się­bior­stwa do budżetu pań­stwa. Dla­tego tak naprawdę na moim miej­scu powi­nien stać mini­ster finan­sów Mate­usz Szczu­rek – stwierdziła.

Zbi­gniew Jagiełło, pre­zes PKO Bank Pol­ski odbie­ra­jąc wyróż­nie­nie powie­dział, że nie czyta „Rz” rano, bo zgłę­bia gazety wieczorami.

Jak pod­kre­ślał w swoim wystą­pie­niu Wło­dzi­mierz Kar­piń­ski, mini­ster Skarbu Pań­stwa Lista 500 to rejestr dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się gospo­darki. — Chciał­bym podzię­ko­wać mene­dże­rom firm, bo hołd należy się pra­co­wi­tym i przed­się­bior­czym– mówił mini­ster. — Ja z kolei „Rzecz­po­spo­litą” czy­tam rano i zasy­piam z nią wie­czo­rem – dodał żartobliwie.

Prof. Witold Orłow­ski, prze­wod­ni­czący kapi­tuły kon­kursu, mówiąc o meto­dyce oceny pod­kre­ślał, że kapi­tuła bie­rze pod lupę sze­reg wskaź­ni­ków poka­zu­ją­cych dyna­mikę, efek­tyw­ność firm i sta­bil­ność osią­ga­nych wyników.

Jak co roku Orłem „Rzecz­po­spo­li­tej” wyróż­ni­li­śmy trzy spółki. W kate­go­rii insty­tu­cji finan­so­wej nagrodę otrzy­mało PZU – Orła ode­brał Prze­my­sław Dąbrow­ski, czło­nek zarządu PZU. Naj­lep­szą firmą prze­my­słową została Grupa Valeo Pol­ska. Kon­cern moto­ry­za­cyjny repre­zen­to­wał pod­czas gali Marek Potoczny, kra­jowy dyrek­tor fun­du­szy publicz­nych i pro­jek­tów prze­my­sło­wych. W kate­go­rii firm infra­struk­tu­ral­nych, han­dlo­wych i usłu­go­wych Orła przy­znano CCC.

Drugi rok z rzędu doce­ni­li­śmy te przed­się­bior­stwa, które naj­hoj­niej zasi­lają podat­kami budżet pań­stwa. Tytuł Filar Budżetu w gru­pie insty­tu­cji finan­so­wych otrzy­mał PKO Bank Pol­ski, wśród insty­tu­cji nie­fi­nan­so­wych lau­re­atem jest PGE. Nagrody ode­brali Zbi­gniew Jagiełło, pre­zes PKO BP oraz Andrzej Stan­gret, dyrek­tor depar­ta­mentu komu­ni­ka­cji kor­po­ra­cyj­nej PGE.

Przy­znano cztery wyróż­nie­nia. Za debiut na Liście otrzy­mała je Pole­ner­gia, gieł­dowa grupa z branży ener­ge­tycz­nej – wyróż­nie­nie ode­brał pre­zes Zbi­gniew Pro­ko­po­wicz. Za wyniki eks­por­towe uho­no­ro­wano pro­du­centa mebli Forte. Nagrodę ode­brał Mariusz Gazda, czło­nek zarządu. W kate­go­rii pra­co­dawca wyróż­nie­nie otrzy­mał pro­du­cent sto­pów odlew­ni­czych Alu­me­tal, któ­rego repre­zen­to­wał czło­nek zarządu Prze­my­sław Grzy­bek. Za inwe­sty­cje wyróż­niono pro­du­centa taboru szy­no­wego, firmę Newag. W jej imie­niu nagrodę ode­brał pre­zes Zbi­gniew Konieczek.

Tra­dy­cyj­nie już Listę 500 otwo­rzyła grupa PKN Orlen. Kon­cern naf­towy osią­gnął w ubie­głym roku 106,8 mld zł przy­cho­dów. Nagrodę za pierw­sze miej­sce ode­brał Marek Pod­stawa, czło­nek zarządu ds. sprze­daży PKN Orlen. Wice­li­de­rem została firma Jero­nimo Mar­tins Pol­ska, wła­ści­ciel skle­pów Bie­dronka – nagrodę przy­jął Nuno Sereno, czło­nek zarządu spółki. Trze­cie miej­sce zajęło Pol­skie Gór­nic­two Naf­towe i Gazow­nic­two – kon­cern repre­zen­to­wał Zbi­gniew Skrzyp­kie­wicz, wice­pre­zes PGNiG.

źródło: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706267,1200497-Najwieksze-firmy-w-dobrej-formie.html?referer=redpol