Komunikaty prasowe

NEWAG S.A. w drodze na giełdę

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

NEWAG S.A., jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego i pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce i Cen­tral­nej Euro­pie, opu­bli­ko­wał dziś pro­spekt emi­syjny. Doku­ment został przy­go­to­wany w związku z ofertą publiczną nie wię­cej niż 21,8 mln akcji repre­zen­tu­ją­cych 48,4% gło­sów w akcjo­na­ria­cie Spółki.

Publi­ka­cja pro­spektu emi­syj­nego NEWAG S.A. („Spółka”, „NEWAG”, „NEWAG S.A.”) otwiera ofertę publiczną do 21,8 mln akcji, repre­zen­tu­ją­cych 48,4% gło­sów na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Akcjo­na­riu­szy Spółki. Oferta będzie obej­mo­wać tran­szę inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych. Inwe­sto­rzy insty­tu­cjo­nalni będą mogli skła­dać zapisy w dniach od 26 listo­pada 2013 r. do 28 listo­pada 2013 r. po zakoń­cze­niu budo­wa­nia księgi popytu.    Pakiety akcji obej­mu­jące część posia­da­nych akcji Spółki sprze­dają Zbi­gniew Jaku­bas, naj­więk­szy akcjo­na­riusz Spółki  (bez­po­śred­nio oraz pośred­nio przez spółkę zależną Mul­tico SKA), Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. Zbi­gniew Konie­czek, oraz  dwaj człon­ko­wie zarządu Wie­sław Piwo­war i Bog­dan Borek.

– Oferta publiczna sta­nowi kolejny ważny punkt w ponad 130 let­niej histo­rii NEWAG S.A. Jestem prze­ko­nany, że inwe­sto­rzy doce­nią dotych­cza­sowe osią­gnie­cia i dosko­nałe per­spek­tywy naszej firmy – powie­dział pod­czas pre­zen­ta­cji Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. – Rynek prze­wo­zów kole­jo­wych należy do naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych, a idące z tym w parze rosnące nakłady na tabor kole­jowy i szy­nowy pozwa­lają z opty­mi­zmem patrzeć na przy­szłość naszej branży. Pro­gnozy roz­woju rynku i nasz port­fel zamó­wień w pełni potwier­dzają tę tezę. Stan naszej kon­trak­ta­cji zamó­wień pozo­sta­ją­cych do reali­za­cji do końca 2015 roku wynosi 1,73 mld zło­tych. Mimo tego czyn­nie uczest­ni­czymy w prze­tar­gach, stale zwięk­sza­jąc port­fo­lio zamó­wień – dodał. 

Publi­ka­cja pro­spektu wzbu­dziła ogromne zain­te­re­so­wa­nie mediów, o czym świad­czyła wysoka fre­kwen­cja pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Dzien­ni­ka­rze z uzna­niem wypo­wia­dali się na temat pre­zen­to­wa­nego pod­czas kon­fe­ren­cji taboru będą­cego w ofer­cie NEWAG S.A.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniej­szy komu­ni­kat ma cha­rak­ter wyłącz­nie pro­mo­cyjny, w żadnym wypadku nie powi­nien sta­no­wić pod­stawy do podej­mo­wa­nia decy­zji o naby­ciu papie­rów war­to­ścio­wych Spółki oraz nie sta­nowi oferty sprze­daży papie­rów war­to­ścio­wych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kana­dzie, Japo­nii, Austra­lii ani w żadnej innej jurys­dyk­cji, w któ­rej sta­no­wi­łoby to naru­sze­nie wła­ści­wych prze­pi­sów prawa lub wyma­gało reje­stra­cji. Papiery war­to­ściowe nie mogą być zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, jeżeli nie zostały zare­je­stro­wane przez Ame­ry­kań­ską Komi­sję Papie­rów War­to­ścio­wych i Giełd (ang. Uni­ted Sta­tes Secu­ri­ties and Exchange Com­mis­sion) lub nie pod­le­gają zwol­nie­niu z obo­wiązku reje­stra­cji na mocy odpo­wied­nich posta­no­wień ame­ry­kań­skiej ustawy o  papie­rach war­to­ścio­wych z 1933 roku, ze zmia­nami (ang. U.S. Secu­ri­ties Act of 1933, „Ame­ry­kań­ska Ustawa o Papie­rach War­to­ścio­wych”). Papiery war­to­ściowe Spółki nie zostały i nie zostaną zare­je­stro­wane zgod­nie z posta­no­wie­niami Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach War­to­ścio­wych i nie mogą być ofe­ro­wane ani zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, chyba że w ramach zwol­nie­nia z obo­wiąz­ków reje­stra­cyj­nych lub w ramach trans­ak­cji nie pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­kowi reje­stra­cyj­nemu wyni­ka­ją­cemu z Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach Wartościowych.

Pro­spekt przy­go­to­wany w związku z ofertą publiczną papie­rów war­to­ścio­wych Spółki i ich dopusz­cze­niem i wpro­wa­dze­niem do obrotu na rynku regu­lo­wa­nym pro­wa­dzo­nym przez GPW jest jedy­nym praw­nie wią­żą­cym doku­men­tem zawie­ra­ją­cym infor­ma­cje o Spółce oraz ofer­cie publicz­nej papie­rów war­to­ścio­wych Spółki w Pol­sce („Oferta”). Pro­spekt został zatwier­dzony przez Komi­sję Nad­zoru Finan­so­wego w dniu 8 listo­pada 2013 r. i opu­bli­ko­wany w dniu 13 listo­pada 2013 r. W związku z Ofertą w Pol­sce oraz dopusz­cze­niem i wpro­wa­dze­niem papie­rów war­to­ścio­wych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udo­stęp­niła Pro­spekt na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej (www.newag.pl) oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Ofe­ru­ją­cego (www.trigon.pl).

Ani Pro­spekt ani papiery war­to­ściowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przed­mio­tem reje­stra­cji, zatwier­dze­nia lub noty­fi­ka­cji w jakim­kol­wiek pań­stwie poza Rze­czą­po­spo­litą Pol­ską, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z prze­pi­sami prawa wyda­nymi na pod­sta­wie dyrek­tywy 2003/71/WE Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady, ze zmia­nami, i nie mogą być ofe­ro­wane ani sprze­da­wane poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (w tym na tere­nie innych państw Unii Euro­pej­skiej, Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kanady, Japo­nii i Austra­lii), chyba że w danym pań­stwie taka oferta lub sprze­daż mogłaby zostać doko­nana zgod­nie z pra­wem, bez koniecz­no­ści speł­nie­nia jakich­kol­wiek dodat­ko­wych wymo­gów praw­nych przez Spółkę, Akcjo­na­riu­sza Sprze­da­ją­cego i ich dorad­ców. Każdy inwe­stor zamiesz­kały bądź mający sie­dzibę poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej powi­nien zapo­znać się z wła­ści­wymi prze­pi­sami prawa pol­skiego oraz regu­la­cjami innych państw, które mogą się do niego sto­so­wać w związku z udzia­łem w Ofer­cie Publicznej.