Aktualności

NEWAG S.A. – powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Dobie­gła końca kaden­cja dotych­cza­so­wego Zarządu NEWAG S.A. Dnia 1.06.2015 r. Rada Nad­zor­cza i Zarząd Spółki uzy­skali abso­lu­to­rium Zwy­czaj­nego Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Akcjonariuszy.

Uchwałą Rady Nad­zor­czej Spółki powo­łało nowy Zarząd kolej­nej kaden­cji w skład któ­rego weszli: Zbi­gniew Konie­czek – Pre­zes Zarządu, Dyrek­tor Naczelny, Bog­dan Borek – Wice­pre­zes Zarządu, Dyrek­tor Finan­sowy, Bar­tosz Krze­miń­ski – Wice­pre­zes Zarządu, Dyrek­tor ds. Pro­duk­cji I Ope­ra­cji, Maciej Duczyń­ski – Wice­pre­zes Zarządu, Dyrek­tor ds. Mar­ke­tingu i Roz­woju.
Wie­sław Piwo­war zwią­zany z Newa­giem od 1978 roku, z przy­czyn oso­bi­stych, zre­zy­gno­wał z ubie­ga­nia się o kolejną kaden­cję. Jak poin­for­mo­wał Radę Nad­zor­czą, Spółka jest bar­dzo dobrze przy­go­to­wana do zmiany poko­le­nio­wej.
Przez ostat­nie pół roku ściśle współ­pra­co­wa­łem z Bar­to­szem Krze­miń­skim, wpro­wa­dza­jąc go we wszyst­kie moje obo­wiązki – powie­dział Wie­sław Piwo­war – Zosta­wiam Spółkę w dobrych rękach, mło­dego, spraw­nego mana­gera, który od początku swo­jej kariery zawo­do­wej zwią­zany jest z sek­to­rem pro­duk­cji pojaz­dów szy­no­wych i ma na tym polu wiele zna­czą­cych osią­gnięć. Jestem prze­ko­nany, że swo­imi pomy­słami, entu­zja­zmem i ener­gią wpro­wa­dzi Newag na nowe tory moż­li­wo­ści – dodał.

Zbi­gniew Jaku­bas, Prze­wod­ni­czący Rady Nad­zor­czej NEWAG S.A. podzię­ko­wał Wie­sła­wowi Piwo­wa­rowi za trud i wysi­łek wło­żony w restruk­tu­ry­za­cję Spółki , a zwłasz­cza za prze­obra­że­nie jej z firmy remon­tu­ją­cej tabor kole­jowy w nowo­cze­sną firmę pro­du­ku­jącą pojazdy szy­nowe na euro­pej­skim poziomie.

Z przy­kro­ścią, ale i zro­zu­mie­niem przy­ją­łem tę decy­zję – powie­dział Zbi­gniew Jaku­bas — Wie­sława Piwo­wara znam od 2003 roku. Zawsze ceni­łem go za wytrwa­łość w dąże­niu do celu, inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia, które wpro­wa­dzał oraz nie­oce­nione umie­jęt­no­ści mana­ger­skie.

Wie­sław Piwo­war karierę zawo­dową w NEWAG S.A. (wów­czas ZNTK) roz­po­czął w 1978, na sta­no­wi­sku elek­tro­mon­tera pojaz­dów trak­cyj­nych i wago­nów. W latach 1983–1989 pra­co­wał jako samo­dzielny tech­no­log na wydziale postępu i roz­woju by  w 1989 objąć sta­no­wi­sko kie­row­nika działu postępu tech­nicz­nego i wyna­laz­czo­ści.  W latach 1993–2001 peł­nił funk­cję zastępcy dyrek­tora ds. produkcyjno-technicznych w Gor­lic­kim Przed­się­bior­stwie Prze­my­słu Drzew­nego Forest sp. z o.o. z sie­dzibą w Gor­li­cach. W 2001 roku  wró­cił do NEWAG S.A. (wówczas ZNTK) jako wice­pre­zes zarządu oraz dyrek­tor ds. produkcyjno-technicznych. Do 2.02. 2015 pra­co­wał na sta­no­wi­sku wice­pre­zesa zarządu i dyrek­tora ds. tech­niki i roz­woju, a do końca maja br. na sta­no­wi­sku wice­pre­zesa zarządu i dyrek­tora ds. projektów.

Wie­sław Piwo­war uzy­skał tytuł tech­nika elek­tryka w Tech­ni­kum Elek­trycz­nym w Nowym Sączu, a następ­nie tytuł inży­niera  Poli­tech­niki Kra­kow­skiej na Wydziale Trans­portu (kie­ru­nek: trans­port). Ponadto, ukoń­czył stu­dia pody­plo­mowe z zakresu zarza­dza­nia firmą w Wyż­szej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu.

Bar­tosz Krze­miń­ski od początku swo­jej kariery zawo­do­wej zwią­zany jest z sek­to­rem pro­duk­cji pojaz­dów szy­no­wych. Pracę roz­po­czął w 2001r. w fir­mie Alstom Kon­stal S.A. Jako inży­nier Pro­gramu Quality Focus odpo­wia­dał za pro­wa­dze­nie pro­jek­tów opty­ma­li­za­cji kosz­tów pro­duk­cji. Od 2005r. zaan­ga­żo­wany był w opra­co­wa­nie i wdro­że­nie sys­temu pro­duk­cyj­nego Alstom-APSYS, kie­ru­jąc pra­cami imple­men­ta­cyj­nymi w jed­no­stce pro­duk­cyj­nej w Cho­rzo­wie oraz bio­rąc udział w zespole opra­co­wu­ją­cym zało­że­nia w cen­trali w Paryżu. Rów­no­le­gle peł­nił róż­nego rodzaju funk­cje kie­row­ni­cze w obsza­rze pro­duk­cji, gdzie zarzą­dzał dzia­łami odpo­wie­dzial­nymi za pla­no­wa­nie i pro­duk­cję kom­po­nen­tów  oraz budowę kom­plet­nych pojaz­dów szynowych.

Bar­tosz Krze­miń­ski jest absol­wen­tem Wydziału Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej, Meta­lur­gii i Trans­portu na Poli­tech­nice Śląskiej (kie­ru­nek: eks­plo­ata­cja i utrzy­ma­nie pojaz­dów). Z NEWAG S.A. (dawne Zakłady Napraw­cze Loko­mo­tyw Elek­trycz­nych S.A.) zwią­zany jest od 01.09.2008r. Peł­nił funk­cję Wice­pre­zesa a potem Pre­zesa Zarządu, Dyrek­tora Pro­duk­cji Spółki zależ­nej NEWAG Gli­wice S.A. Obec­nie zaj­muje sta­no­wi­sko Wice­pre­zesa Zarządu NEWAG S.A.