Aktualności

NEWAG S.A. podpisał umowę na dostawę 6 nowoczesnych Impulsów

W dniu 21 maja 2014 roku, we Wro­cła­wiu, przed­sta­wi­ciele Kolei Dol­no­ślą­skich i spółki NEWAG S.A. pod­pi­sali umowę na dostawę 6 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Umowa opiewa na ponad 80 mln zł i w czę­ści jest współ­fi­nan­so­wana ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regionalnego.

Pro­jekt zakupu 6 nowych EZT  jest współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego na lata 2007–2013. Cał­ko­wita war­tość pro­jektu to 81 486 270, 00 PLN brutto, wkład Unii Euro­pej­skiej to 56 306 975,00 PLN brutto.

Nowo­cze­sne Impulsy, które wyjadą na tory w bar­wach Kolei Dol­no­ślą­skich, to trzy­czło­nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne o wyso­kim stan­dar­dzie wykoń­cze­nia wnętrz. Zamó­wione  składy będą miały 165 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym. Każdy z pojaz­dów wypo­sa­żony będzie w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi,  indy­wi­du­alne gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej na zewnątrz i wewnątrz składu, oraz inter­com.
Dla pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień.
Duży nacisk poło­żono na wygodę podró­żo­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych. Oprócz spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych miejsc dla pasa­że­rów poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, do dys­po­zy­cji  będą  urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd do pociągu, wysu­wane stop­nie zakry­wa­jące szcze­linę mię­dzy pojaz­dem a pero­nem, oraz spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety. Dla osób podró­żu­ją­cych z małymi dziećmi dostępny będzie przewijak.

Cie­szymy się, że to nasza oferta wybrana została jako naj­ko­rzyst­niej­sza. Do pię­ciu czte­ro­czło­no­wych Impul­sów będą­cych już w posia­da­niu Kolei Dol­no­ślą­skich dołą­czy kolejne 6 sztuk, zapew­nia­jąc pasa­że­rom kom­for­tową podróż po Dol­nym Śląsku” – powie­dział  Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A..

Pociągi będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Na tory Dol­nego Śląska wyjadą w grud­niu bie­żą­cego roku i zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na liniach: Wro­cław — Wał­brzych, Wro­cław – Jele­nia Góra oraz Szklar­ska Poręba Górna  — Wro­cław, Wał­brzych, Jele­nia Góra. Łącznie  obsłu­gi­wały będą 26 połą­czeń dziennie.