Komunikaty prasowe

NEWAG S.A. podpisał umowę na dostawę 6 nowoczesnych Impulsów

W dniu 21 maja 2014 roku, we Wro­cła­wiu, przed­sta­wi­ciele Kolei Dol­no­ślą­skich i spółki NEWAG S.A. z Nowego Sącza pod­pi­sali umowę na dostawę 6 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Umowa opiewa na ponad 80 mln zł i w czę­ści jest współ­fi­nan­so­wana ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regionalnego.

Pro­jekt zakupu 6 nowych EZT  jest współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego na lata 2007–2013. Cał­ko­wita war­tość pro­jektu to 81 486 270, 00 PLN, wkład Unii Euro­pej­skiej to 56 306 975,00 PLN.

Nowo­cze­sne Impulsy, które wyjadą na tory w bar­wach Kolei Dol­no­ślą­skich, to trzy­czło­nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne o wyso­kim stan­dar­dzie wykoń­cze­nia wnętrz. Zamó­wione  składy będą miały 165 miejsc sie­dzą­cych
w ukła­dzie otwar­tym. Każdy z pojaz­dów wypo­sa­żony będzie w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi,  indy­wi­du­alne gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej na zewnątrz i wewnątrz składu, oraz inter­com.
Dla każ­dego z pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień. Duży nacisk poło­żono na wygodę podró­żo­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych. Oprócz spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych miejsc dla pasa­że­rów poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, do dys­po­zy­cji  będą  urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd do pociągu, wysu­wane stop­nie zakry­wa­jące szcze­linę mię­dzy pojaz­dem a pero­nem, oraz spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety. Dla osób podró­żu­ją­cych z małymi dziećmi dostępny będzie przewijak.

Cie­szymy się, że to nasza oferta wybrana została jako naj­ko­rzyst­niej­sza. Do pię­ciu czte­ro­czło­no­wych Impul­sów będą­cych już w posia­da­niu Kolei Dol­no­ślą­skich dołą­czy kolejne 6 sztuk, zapew­nia­jąc pasa­że­rom kom­for­tową podróż po Dol­nym Śląsku” – powie­dział  Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A..

Pociągi będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Na tory Dol­nego Śląska wyjadą w grud­niu bie­żą­cego roku i zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na liniach: Wro­cław — Wał­brzych, Wro­cław – Jele­nia Góra oraz Szklar­ska Poręba Górna  — Wro­cław, Wał­brzych, Jele­nia Góra. Łącznie będą obsłu­gi­wały 26 połą­czeń dziennie.

Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.

Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.) – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 85% udzia­łów w kra­jo­wym rynku pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w 2013 r.) – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 62% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów (GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier) – wspól­nie z Sie­men­sem reali­zuje kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem – na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Koleje Dol­no­ślą­skie S.A. są spółką samo­rzą­dową. Zostały powo­łane do życia na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sej­miku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego z dnia 28 grud­nia 2007r. Celem dzia­ła­nia Spółki jest prze­wóz pasa­że­rów w obrę­bie Dol­nego Śląska. Wyzna­czone zada­nie Koleje Dol­no­ślą­skie reali­zują na zle­ce­nie samo­rządu woje­wódz­kiego. Jako pierw­szy pasa­żer­ski prze­woź­nik w Polsce, po uzy­ska­niu licen­cji, otrzy­mały Euro­pej­ski i Kra­jowy Cer­ty­fi­kat Bezpieczeństwa.

Dzięki wspar­ciu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego i efek­tyw­nej współ­pracy z lokal­nymi samo­rzą­dami Koleje Dol­no­ślą­skie sta­rają się zmie­nić postrze­ga­nie regio­nal­nego trans­portu kole­jo­wego. Każ­dego dnia Koleje Dol­no­ślą­skie sta­rają się coraz lepiej reali­zo­wać powie­rzone zada­nia i two­rzyć Twoją przy­ja­zną kolej.
Kon­takt:
Urszula Makosz
Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
tel. 660 616 356

Justyna Stach­nie­wicz
Koleje Dol­no­ślą­skie
tel. 781 707 083