Komunikaty prasowe

NEWAG S.A. podpisał kontrakt na modernizację 20 lokomotyw spalinowych z PKP Intercity

25 wrze­śnia br., dru­giego dnia Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Kole­jo­wych TRAKO, Newag S.A. pod­pi­sał  umowę z PKP Inter­city na moder­ni­za­cję 20 loko­mo­tyw spa­li­no­wych typu SM42. Nowo­są­decka spółka za wyko­na­nie zle­ce­nia otrzyma ponad 76 mln zł. Część środ­ków na reali­za­cję inwe­sty­cji, prze­woź­nik pozy­ska z unij­nego pro­gramu Infra­struk­tura i Środowisko.

Moder­ni­za­cja zwięk­szy moc loko­mo­tyw do 800 — 1000 kW, a mak­sy­malną pręd­kość do co naj­mniej
90 km/h. W poło­wie remon­to­wa­nych pojaz­dów, oprócz wymiany sil­nika spa­li­no­wego na nowy, będą zain­sta­lo­wane urzą­dze­nia umoż­li­wia­jące zasi­le­nie skła­dów pocią­gów w ener­gię elek­tryczną. W wyniku prac moder­ni­za­cyj­nych loko­mo­tywy będą mniej hała­so­wały oraz emi­to­wały mniej spa­lin. Odno­wiony tabor będzie posia­dał dekla­ra­cje zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cymi nor­mami środo­wi­sko­wymi, bez­pie­czeń­stwa i inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (zgod­ność z unij­nymi tech­nicz­nymi spe­cy­fi­ka­cjami inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści TSI) oraz dyrek­tywą 2004/26 okre­śla­jącą wyma­ga­nia w zakre­sie emi­sji zanie­czysz­czeń przez sil­niki spa­li­nowe pojaz­dów kolejowych.

Reali­zu­jemy sze­reg inwe­sty­cji, które obej­mują zakup nowego oraz moder­ni­za­cję już posia­da­nego taboru. Zaczę­li­śmy od zakupu nowych pocią­gów, prze­szli­śmy do moder­ni­za­cji wago­nów, a teraz czas na inwe­sty­cje w loko­mo­tywy spa­li­nowe. Pod­pi­sana dziś umowa wpły­nie na roz­sze­rze­nie oferty oraz pod­nie­sie jako­ści świad­czo­nych przez nas usług – mówi Janusz Mali­now­ski, pre­zes PKP Inter­city S.A.

Zmo­der­ni­zo­wane loko­mo­tywy będą sezo­nowo pro­wa­dzić składy do miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­wych, np. w rela­cjach Gdy­nia — Hel, Kłodzko — Kudowa Zdrój, Olsz­tyn — Bra­niewo, gdzie dziś nie ma zelek­try­fi­ko­wa­nych linii. Prze­zna­czone też są do prac manew­ro­wych przy pocią­gach
PKP Inter­city na sta­cjach węzło­wych War­szawa Gro­chów, Wro­cław Główny, Kra­ków Pro­ko­cim, Gdy­nia Gra­bó­wek, Olsz­tyn i Szczecin.

Jest to pierw­sza umowa z PKP Inter­city na moder­ni­za­cję loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii 6D.  Dotych­cza­sowi klienci, a zmo­der­ni­zo­wa­li­śmy już 139 sztuk loko­mo­tyw tej serii,  bar­dzo chwalą sobie nasze roz­wią­za­nia, ceniąc wysoką dostęp­ność, nie­za­wod­ność i niskie koszty eks­plo­ata­cji – mówi Zbi­gniew Konie­czek, pre­zes NEWAG S.A. – Jestem prze­ko­nany, że po zamknię­ciu kon­traktu, PKP Inter­city wystawi nam naj­lep­sze refe­ren­cje – dodaje.

Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia wynosi nie wię­cej niż 18 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy.

****

PKP Inter­city prze­zna­czyło na sfi­nan­so­wa­nie tego zamó­wie­nia 76 mln zł brutto. Część środ­ków potrzeb­nych na reali­za­cję inwe­sty­cji, prze­woź­nik pozy­ska z fun­du­szy unij­nych – w ramach pro­gramu Infra­struk­tura i Środowisko.