Aktualności

NEWAG S.A. naprawi 337 wagonów PKP ICC

W dniu 23.05.2014r. NEWAG S.A. pod­pi­sał umowę z PKP Inter­city na wyko­na­nie napraw okre­so­wych 337 wago­nów oso­bo­wych.  W okre­sie 24 mie­sięcy od daty zawar­cia umowy napra­wami objęte zostaną wszyst­kie rodzaje wago­nów prze­dzia­ło­wych i bez­prze­dzia­ło­wych, wagony restau­ra­cyjne i sypialne.

Zama­wia­jący może roz­sze­rzyć przed­miot umowy poprzez zle­ca­nie napraw dodat­ko­wych wago­nów oraz zwięk­sza­nie zakresu napraw wago­nów obję­tych przed­mio­tem umowy. Mak­sy­malna war­tość kon­traktu wynosi 82 217 300,00 zł. Zgod­nie z Umową, Spółka udziela gwa­ran­cji jako­ści na naprawę każ­dego wagonu na okres 24 mie­sięcy, liczo­nych od daty pod­pi­sa­nia pro­to­kołu odbioru wagonu, z zastrze­że­niem dłuż­szych okre­sów gwa­ran­cji dla wybra­nych prac i kom­po­nen­tów wagonu, okre­ślo­nych w umowie.

Jest to jak dotąd naj­więk­szy kon­trakt  jaki Spółka zawarła z Zama­wia­ją­cym od 2 grud­nia 2013 r.