Aktualności

NEWAG S.A. na największych europejskich targach kolejowych InnoTrans 2016 w Berlinie

Od 20 do 23 wrze­śnia 2016 roku NEWAG S.A.  brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach kolej­nic­twa Inno­Trans 2016 w Ber­li­nie. NEWAG jest jedną z wio­dą­cych firm w Pol­sce zaj­mu­jącą się pro­duk­cją oraz moder­ni­za­cją taboru kolejowego.

Nasze sto­isko usy­tu­owane w hali 3.2, mie­rzące bli­sko 200 m2,  cie­szyło się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią. Świad­czy o tym liczba odby­tych spo­tkań, a także duża ilość odwie­dza­ją­cych. W tym roku pod­czas czte­rech dni tar­gów odwie­dziło nas bar­dzo dużo zna­mie­ni­tych gości, m.in. Witold Sło­wik Pod­se­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Roz­woju, Szy­mon Ogłaza Czło­nek Zarządu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Opol­skiego oraz  Dyrek­tor Depar­ta­mentu Infra­struk­tury i Gospo­darki Bar­tło­miej Hora­czuk, Jadwiga Raj­kie­wicz oraz Daniel Paszun z Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Zachodniopomorskiego.

Na tar­gach Inno­Trans NEWAG zapre­zen­to­wał dwa pro­dukty. Pierw­szym z pre­zen­to­wa­nych pojaz­dów był elek­tryczny zespół trak­cyjny IMPULS 36WEa dla woje­wódz­twa opol­skiego. Impulsy 36 WEa są pierw­szymi pojaz­dami w pełni zgod­nymi z ETCS.

Wypo­sażone są w nowo­cze­sny układ napę­dowy i hamul­cowy, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sną infor­ma­cję pasa­żer­ską w sys­te­mie audio-video oraz sys­tem  moni­to­ringu. Pasa­że­ro­wie podró­żu­jąc w kom­for­to­wych warun­kach mogą doła­do­wać urzą­dze­nia elek­tro­niczne dzięki gniazd­kom elek­trycz­nym AC 230V umiesz­czo­nym przy każ­dym ze 176 foteli oraz sko­rzy­stać z bez­płatnego Wi-Fi. Pojazdy są przy­sto­so­wane do prze­wozu osób z ogra­ni­czoną zdol­no­ścią ruchową i do prze­wozu rowe­rów.  Poru­szają się z mak­sy­malną pręd­ko­ścią eks­plo­ata­cyjną 160 kilo­me­trów na godzinę.

Kon­trakt z woje­wódz­twem opol­skim w wer­sji pod­sta­wo­wej prze­wi­duje dostawę 5 pojaz­dów oraz opcję na dostawę dwóch dodat­ko­wych. War­tość kon­traktu w wer­sji roz­sze­rzo­nej wynosi 71 820 000 zł netto.

Dru­gim z pre­zen­to­wa­nych pojaz­dów była sze­ścio­osiowa elek­tryczna loko­mo­tywa Dra­gon z sil­ni­kiem spa­li­no­wym, jeż­dżącą w bar­wach prze­woź­nika towa­ro­wego Fre­igh­tli­ner. Loko­mo­tywa charak­te­ry­zuje się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia oraz  boga­tym wypo­sa­że­niem. Głów­nym atu­tem Dra­gona jest bar­dzo wysoka siła pocią­gowa o war­to­ści do 374 kN, która w połą­cze­niu z masą loko­mo­tywy wyno­szącą 119 t, nowo­cze­snym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym  oraz indy­wi­du­al­nym napę­dem na każdą oś, pozwala na pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Nacisk na oś poni­żej 20t oraz spe­cjal­nie zapro­jek­to­wane zawie­sze­nie powo­dują, że Dra­gon jest dosko­nale przy­sto­so­wany do trud­nych warun­ków użytkowania.