Aktualności

NEWAG S.A. Liderem Małopolski 2013

Kapi­tuła Sto­wa­rzy­sze­nia Gmin i Powia­tów Mało­pol­ski już po raz czter­na­sty przy­znała Tytuły “Naj­lep­szych Przed­się­wzięć Roku w Mało­pol­sce — Lider Mało­pol­ski 2013″. Kon­kurs wyróż­nia naj­waż­niej­sze przed­się­wzię­cia o wymia­rze spo­łecz­nym, ważne dla sfery ducho­wej, toż­sa­mo­ści, edu­ka­cji, jako­ści życia miesz­kań­ców, inwe­sty­cje infra­struk­tu­ralne, eks­pan­sywne firmy z Mało­pol­ski, z nowymi tech­no­lo­giami, two­rzące nowe miej­sca pracy.

Wśród Lide­rów Mało­pol­ski 2013, jedyną firmą pro­duk­cyjną, która zda­niem kapi­tuły zasłu­żyła na ten tytuł jest NEWAG S.A.

Kapi­tuła nagro­dziła Newag za “inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia w zakre­sie trans­portu szy­no­wego, naj­wyż­szej klasy pro­dukty o uzna­nej na ryn­kach euro­pej­skich marce i wzo­rową współ­pracę z samo­rzą­dami w zakre­sie dostaw pojaz­dów szy­no­wych nowej generacji (…)”.

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie Kon­kursu, któ­remu patro­nuje Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, Marek Sowa, odbę­dzie się 26 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Sej­miku Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego przy ul. Racła­wic­kiej 56 w Krakowie.