Aktualności

Newag S.A. i Millennium Leasing dla SKM Sp. z o.o. w Warszawie.

Newag S.A. w kon­sor­cjum z Mil­len­nium Leasing dostar­czy sześć sze­ścio­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla Szyb­kiej Kolei Miej­skiej Sp. z o.o. w Warszawie.

W wyniku roz­strzy­gnię­tego postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego pro­wa­dzo­nego w try­bie prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego przez Szybką Kolej Miej­ską w War­sza­wie na „Leasing finan­sowy elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w licz­bie 6 szt. wraz z trzy­let­nim okre­sem utrzy­ma­nia”, w dniu 18.04.2011 roku została pod­pi­sana umowa mię­dzy Szybką Koleją Miej­ską w War­sza­wie Sp. z o.o. a kon­sor­cjum w skła­dzie Newag S.A. i Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o..

Kon­sor­cjum zaofe­ro­wało dostawę pojaz­dów ze wszyst­kimi świad­cze­niami dodat­ko­wymi oraz kosz­tami leasingu za cenę 201.133.856,98 zł brutto (163.523.460,96 zł netto).

Ter­min dostawy ostat­niego (szó­stego) pojazdu wynosi 16 mie­sięcy od dnia pod­pi­sa­nia umowy.


Szybka Kolej Miej­ska Sp. z o.o.
Misją Spółki jest zapew­nie­nie miesz­kań­com War­szawy i oko­lic moż­li­wo­ści podróży w gra­ni­cach aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej pocią­gami poru­sza­ją­cymi się po ist­nie­ją­cych liniach kole­jo­wych. Szybka Kolej Miej­ska Sp. z o.o. powstała w 2004r.

Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o.
Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o. od bli­sko 20 lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność finan­sową ofe­ru­jąc usługi leasingu środ­ków trans­portu, maszyn i urzą­dzeń oraz nie­ru­cho­mo­ści. Ofe­ruje usługi leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego oraz najmu. Spółka finan­suje więk­szość środ­ków trwałych.