Aktualności

NEWAG S.A. Europejskim Liderem Innowacji 2015

Spółka NEWAG S.A. nagro­dzona została w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie ERCI Inno­va­tion Awards jako naj­bar­dziej inno­wa­cyjna firma kole­jowa w Euro­pie. NEWAG S.A.  poko­nał w finale m.in. Alstom i Ansaldo Breda.

Spółka otrzy­mała nagrodę za pro­jekt “Pierw­sza w Euro­pie pol­ska 6-osiowa elek­tryczna loko­mo­tywa wie­lo­sys­te­mowa dla cięż­kich skła­dów towa­ro­wych zgodna z TSI” realizowany  dzięki wspar­ciu z NCBR. Międzynarodowe jury oce­niało trzy aspekty: poziom inno­wa­cyj­no­ści pro­jektu,  wzmoc­nie­nie prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej przed­się­bior­stwa, oraz czy inno­wa­cja jest efek­tem pracy w zor­ga­ni­zo­wa­nej sieci pod­mio­tów. Orga­ni­za­to­rzy kon­kursu — sieć euro­pej­skich kla­strów kole­jo­wych Euro­pean Rail­way Clu­ster Ini­tia­tive, do jury zapro­siło eks­per­tów kole­jo­wych z całej Europy. Wśród zapro­szo­nych zna­lazł się tylko jeden przed­sta­wi­ciel z Pol­ski, prof. UE dr hab. inż. Jerzy Mikul­ski spe­cja­li­zu­jący się m.in w tele­ma­tyce trans­portu oraz auto­ma­ty­za­cji pro­ce­sów transportowych.

W tego­rocz­nej, pierw­szej edy­cji kon­kursu, któ­rego celem  jest pro­mo­cja inno­wa­cji wpro­wa­dza­nych przez euro­pej­skie przed­się­bior­stwa sek­tora kolejowego, nagrody przy­znane zostały w 2 kate­go­riach — ERCI Inno­va­tion Awards dla dużych przed­się­biorstw oraz ERCI Inno­va­tion Awards dla firm z sek­tora SME’s czyli małych i śred­nich przedsiębiorstw.

Zwy­cięzcy w kate­go­rii SME, firmy Witt Indu­strie Elek­tro­nik (Niemcy) i SMTC (Fran­cja), nagrodę otrzy­mały za zin­te­gro­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­nego prze­twor­nika z pane­lem typu san­dwich w wyniku czego powstał nie­wi­doczny dla pasa­żera gło­śnik panoramiczny.

Nagrody  wrę­czone zostały w cza­sie trwa­ją­cych w Bar­ce­lo­nie tar­gów BCN RAIL.  Jest to naj­waż­niej­sze mię­dzy­na­ro­dowe, kole­jowe wyda­rze­nie w Euro­pie południowej.

Kolejna – druga edy­cja kon­kursu odbę­dzie się już za rok, a przy­zna­nie sta­tu­etek 2016 ERCI Inno­va­tion Awards odbę­dzie się pod­czas tar­gów INNOTRANS 2016 w Berlinie.

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie  na http://www.bcnrail.com/en/

Jed­nym z warun­ków uczest­nic­twa w Euro­pej­skiej Edy­cji kon­kursu był udział w edy­cji kra­jo­wej. W Pol­sce był to Kon­kurs Lider Inno­wa­cji w Trans­por­cie Kole­jo­wym orga­ni­zo­wany przez Połu­dniowy Kla­ster Kole­jowy, gdzie NEWAG S.A. rów­nież zwy­cię­żył w swo­jej kate­go­rii  (9.11.2015 w Warszawie).