Komunikaty prasowe

NEWAG S.A. debiutuje na GPW

NEWAG S.A. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego i pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce i Cen­tral­nej Euro­pie zade­biu­to­wał dziś na Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie. Zakoń­czona peł­nym suk­ce­sem Oferta Publiczna o war­to­ści ok. 400 mln zło­tych nale­żała do naj­więk­szych w tym roku. Objęte zostały wszyst­kie Akcje Ofe­ro­wane, stopa reduk­cji zapi­sów w tran­szy indy­wi­du­al­nej wynio­sła 92,55 procent.

Oferta Publiczna NEWAG S.A. („Spółka”, „NEWAG”, „NEWAG S.A.”) spo­tkała się z dużym zain­te­re­so­wa­niem rynku kapi­ta­ło­wego.  Inwe­sto­rzy Indy­wi­du­alni zło­żyli zapisy o łącznej war­to­ści 510 mln zł. Stopa reduk­cji zapi­sów wynio­sła 92,55 pro­cent. Objęte zostały także wszyst­kie Akcje Ofe­ro­wane w tran­szy inwe­sto­rów insty­tu­cjo­nal­nych. Osta­teczna liczba Akcji Ofe­ro­wa­nych została usta­lona na pozio­mie 19.561.113, co sta­nowi ok. 43,47% kapi­tału zakładowego.

– Moim zda­niem suk­ces oferty poka­zuje, że rynek kapi­ta­łowy dostrzega poten­cjał naszej firmy. To dla nas silna moty­wa­cja do podej­mo­wa­nia dal­szych wysił­ków na rzecz roz­woju. – mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A.

Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • o pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • o pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.) – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • o pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 85% udzia­łów w kra­jo­wym rynku pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w 2013 r.) – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • o pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 62% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • o pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów (GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier) – wspól­nie z Sie­men­sem reali­zuje kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem – na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniej­szy komu­ni­kat ma cha­rak­ter wyłącz­nie pro­mo­cyjny, w żadnym wypadku nie powi­nien sta­no­wić pod­stawy do podej­mo­wa­nia decy­zji o naby­ciu papie­rów war­to­ścio­wych Spółki oraz nie sta­nowi oferty sprze­daży papie­rów war­to­ścio­wych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kana­dzie, Japo­nii, Austra­lii ani w żadnej innej jurys­dyk­cji, w któ­rej sta­no­wi­łoby to naru­sze­nie wła­ści­wych prze­pi­sów prawa lub wyma­gało reje­stra­cji. Papiery war­to­ściowe nie mogą być zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, jeżeli nie zostały zare­je­stro­wane przez Ame­ry­kań­ską Komi­sję Papie­rów War­to­ścio­wych i Giełd (ang. Uni­ted Sta­tes Secu­ri­ties and Exchange Com­mis­sion) lub nie pod­le­gają zwol­nie­niu z obo­wiązku reje­stra­cji na mocy odpo­wied­nich posta­no­wień ame­ry­kań­skiej ustawy o  papie­rach war­to­ścio­wych z 1933 roku, ze zmia­nami (ang. U.S. Secu­ri­ties Act of 1933, „Ame­ry­kań­ska Ustawa o Papie­rach War­to­ścio­wych”). Papiery war­to­ściowe Spółki nie zostały i nie zostaną zare­je­stro­wane zgod­nie z posta­no­wie­niami Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach War­to­ścio­wych i nie mogą być ofe­ro­wane ani zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, chyba że w ramach zwol­nie­nia z obo­wiąz­ków reje­stra­cyj­nych lub w ramach trans­ak­cji nie pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­kowi reje­stra­cyj­nemu wyni­ka­ją­cemu z Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach Wartościowych.

Pro­spekt przy­go­to­wany w związku z ofertą publiczną papie­rów war­to­ścio­wych Spółki i ich dopusz­cze­niem i wpro­wa­dze­niem do obrotu na rynku regu­lo­wa­nym pro­wa­dzo­nym przez GPW jest jedy­nym praw­nie wią­żą­cym doku­men­tem zawie­ra­ją­cym infor­ma­cje o Spółce oraz ofer­cie publicz­nej papie­rów war­to­ścio­wych Spółki w Pol­sce („Oferta”). Pro­spekt został zatwier­dzony przez Komi­sję Nad­zoru Finan­so­wego w dniu 8 listo­pada 2013 r. i opu­bli­ko­wany w dniu 13 listo­pada 2013 r. W związku z Ofertą w Pol­sce oraz dopusz­cze­niem i wpro­wa­dze­niem papie­rów war­to­ścio­wych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udo­stęp­niła Pro­spekt na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej (www.newag.pl) oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Ofe­ru­ją­cego (www.trigon.pl).

Ani Pro­spekt ani papiery war­to­ściowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przed­mio­tem reje­stra­cji, zatwier­dze­nia lub noty­fi­ka­cji w jakim­kol­wiek pań­stwie poza Rze­czą­po­spo­litą Pol­ską, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z prze­pi­sami prawa wyda­nymi na pod­sta­wie dyrek­tywy 2003/71/WE Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady, ze zmia­nami, i nie mogą być ofe­ro­wane ani sprze­da­wane poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (w tym na tere­nie innych państw Unii Euro­pej­skiej, Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kanady, Japo­nii i Austra­lii), chyba że w danym pań­stwie taka oferta lub sprze­daż mogłaby zostać doko­nana zgod­nie z pra­wem, bez koniecz­no­ści speł­nie­nia jakich­kol­wiek dodat­ko­wych wymo­gów praw­nych przez Spółkę, Akcjo­na­riu­sza Sprze­da­ją­cego i ich dorad­ców. Każdy inwe­stor zamiesz­kały bądź mający sie­dzibę poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej powi­nien zapo­znać się z wła­ści­wymi prze­pi­sami prawa pol­skiego oraz regu­la­cjami innych państw, które mogą się do niego sto­so­wać w związku z udzia­łem w Ofer­cie Publicznej.